ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Trematoda

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Survey of the metacercarial trematodes, haplorchis taichui and stellantchasmus falcatus in freshwater fish in some reservoirs in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces and co-infection in vivo = การสำรวจพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ stellantchasmus falcatus ระยะติดต่อในปลาน้ำจืด บางแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย และการติดเชื้อพยาธิใบไม้ทั้งสองชนิดในสัตว์ทดลอง / Choosak Nithikathkul / 2008 /Full Text
Subject
Parasites
Trematoda
2 Ecological distribution, molecular identification and phylogenetic analysis of trematodes, haplorchis taichui and haplorchoides sp. using HAT-RAPD PCR method = การกระจายเชิงนิเวศวิทยา การระบุเชิงโมเลกุล และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ Haplorchoides sp. โดยวิธี เอชเอที-อาร์เอพีดี พีซีอาร์ / Suksan Chuboon / 2012 /Full Text
Subject
Biotic communities
Trematoda
DNA, Deoxyribonucleic acid
3 Epidemiology and life history of the intestinal trematode, Haplorchis taichui Witenberg, 1930 in Chiang Mai province = ระบาดวิทยาและชีวประวัติของพยาธิใบไม้ในลำไส้ Haplorchis taichui Witenberg, 1930 ในจังหวัดเชียงใหม่ / Kanda Kumchoo / 2005 /Full Text
Subject
Epidemiology
Trematoda
Chiang Mai
4 Epidemiology, life history and molecular identification of trematodes, echinostoma spp. in Chiang Mai Province = ระบาดวิทยาชีวประวัติและการระบุเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Echinostoma spp. ในจังหวัดเชียงใหม่ Nareeya Waloh / Kittichai Chantima / 2014 /Full Text
Subject
Trematoda
Mollusks
5 Geographic distribution of trematodes, haplorchis taichui and H. pumilio in intermediate host snail from Northern Thailand and Development of specific primers for cytochrome C oxidase gene = การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ H. pumilio ในหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางจากภาคเหนือของประเทศไทย และการพัฒนาไพรเมอร์จำ เพาะสา หรับยีนไซโตโครม ซี ออกซิเดส / Thapana Chontananarth / The 2013 /Full Text
Subject
Trematoda
Snails -- Thailand, Northern
6 Life history and molecular detection of giant liver Fluke, Fasciola gigantica in Chiang Mai Province = ชีวประวัติและการตรวจสอบเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ตับขนาดใหญ่ Fasciola gigantica ในจังหวัดเชียงใหม่ / Anawat Phalee / The 2014 /Full Text
Subject
Trematoda
7 การตรวจหาระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับหรือพยาธิใบไม้ลำไส้ โดยวิธีการย่อยปลาด้วยน้ำสับปะรด = Detection of infective stage of liver or intestinal flukes from fish by a digestion method using pineapple juice / ดวงหทัย ศรีภักดี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academin -- Parasitology
Opisthorchiasis
Trematoda
Fasciola hapatica


Page : 1