ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Trees

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of cycles and trees with nonsingular adjacency matrices = การหาลักษณะเฉพาะของไซเคิลและทรีที่มีเมทริกซ์ประชิดไม่เอกฐาน / Supot Sookyang / 2007 /Full Text
Subject
Trees
Mathematics
2 Effectiveness of direct seeding for forest restoration in severely degraded land in Lampang Province, Thailand = ประสิทธิผลของวิธีหยอดเมล็ดเพื่อฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรงในจังหวัดลำปาง ประเทศไทย Farzana Hossain / Hossain, Farzana / The 2014 /Full Text
Subject
Reforestation -- Lampang
Forest degradation -- Lampang
Trees -- Planting -- Lampang
Forests and forestry -- Lampang
3 Effects of container type, fertilizer, and air pruning on the preparation of seedlings for forest restoration / Natenapit Jitlam / 2001 /Full Text
Subject
Trees -- Seedlings
Reforestation
Forests and forestry
Forest soils -- Fertilization
Pruning
4 Effects of forest restoration activities on the species diversity of ground flora and tree seedlings Oranut Kropai / Oranut Khopai / 2000 /Full Text
Subject
Reforestation -- Chiang Mai
Forest reproduction -- Chiang Mai
Tree planting -- Chiang Mai
Trees -- Seedlings
Species diversity
5 Effects of mature trees on seedling establishment of deforested sites / Puttipong Navakitbumrung / 2003 /Full Text
Subject
Trees -- Seedlings
Reforestation -- Thailand, Northern
Deforestation -- Thailand, Northern
Doi Suthep-Pui National Park
6 Effects of presowing seed treatments and mycorrhizae on germination and seedling growth of native tree species for forest restoration / Bounthanh Philachanh / 2003 /Full Text
Subject
Afforestation -- Chiang Mai
Trees -- Seedlings
Mycorrhizas
7 Factors affecting growth of wildlings in the forest and nurturing methods in nursery / Cherdsak Kuarak / 2002 /Full Text
Subject
Seedlings
Trees -- Seedlings
Forest nurseries
8 Genetic diversity and germplasm collection of Elaeagnus latifolia L. = ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ของมะหลอด / Pratoomporn Yingthongchai / The 2013 /Full Text
Subject
Elaeagnus latifolia L. -- Breeding
Fruit trees -- Biotechnology
Heredity
9 Reproductive ecology and propagation of fig trees (ficusspp.) as framework trees for forest restoration = นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นในสกุลมะเดื่อไทร (Ficus spp.) เพื่อเป็นพรรณไม้โครงสร้างสำหรับการฟื้นฟูป่า / Cherdsak Kuaraksa / 2012 /Full Text
Subject
Trees Reprduction
10 Selecting superior parent trees for forest restoration programs, maximizing performance whilst maintaining genetic diversity / Greuk Pakkad / 2002 /Full Text
Subject
Forests and forestry -- Seeds
Trees -- Seedlings
Forest genetics
Reforestation -- Thailand, Northern
Tree planting -- Thailand, Northern
11 The Effects of container type and media on growth and morphology of tree seedlings to restore forests / Sudarat Zangkum / 1998 /Full Text
Subject
Trees -- Chiang Mai -- Seedlings, Container
Seedlings -- Chiang Mai -- Roots
Seedlings, Container
Seedlings -- Chiang Mai -- Ecophysiology


Page : 1