ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Travel

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of international tourism demand for Cambodias tourism = การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา / Chantha Hor / 2015 /Full Text
Subject
Foreign tourists -- Supply and demand
Cambodia -- Description and travel
Consumption (Economics)
2 Application for Smart Phones for Developing Personalised Tourist Guides at Hue City in Vietnam = แอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาการแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม / Nguyen Van Du / The school 2013 /Full Text
Subject
Application software
Smartphones
Travel
3 Consumption of tourism in the world heritage site of Wat Phou Champasak, Champasak Province, Lao PDR = การบริโภคการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกวัดภูจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว / Saengchanh Khoun-Aphay / The 2012 /Full Text
Subject
Wat Phou Champasak -- Laos
World heritage areas -- Laos
Laos -- Description and travel
4 Copula based-garch model analysis of volatility and dependence of China international tourism demand = การวิเคราะห์ความผันผวนและการขึ้นอยู่แก่กันของอุปสงค์ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศจีนโดยแบบจำลองที่มีสัณฐานจากการ์ซด้วยการใช้คอปปูล่า / Jiechen Tang / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Travel
Tourists -- China
Demand (Economic theory)
Multivariate analysis
Copulas (Mathematical statistics)
5 Cultural Symbols of Tet Holiday in Vietnamese Urban Lifestyles on Video Advertising = สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเทศกาล Tet ในวิถีชีวิต ชุมชนเมืองเวียดนามบนโฆษณาทางวีดิทัศน์ / Nguyen Thi Thanh Tra / The school 2012 /Full Text
Subject
Vietnam -- Manners and customs
Vietnam -- Description and travel
6 Econometric modeling of tourism demand in some Asean countries = การจำลองแบบทางเศรษฐมิติของอุปสงค์การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ / Komkrit Wongkhae / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Travel
ASEAN countries
7 Knowledge Management System for e-Tourism Curriculum Development = ระบบการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ / Qin, Shiyu / 2011 /Full Text
Subject
Travel
Education -- Curricula
Knowledge management.
8 Modeling and analysis of demand by Malaysian and Japanese tourists to Thailand = การจำลองแบบและการวิเคราะห์อุปสงค์โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมายังประเทศไทย / Ratanan Bunnag / 2010 /Full Text
Subject
Travelers -- Malay (Asian people)
Visitors, Foreign
Travelers -- Japanese
Thailand -- Description and travel
9 Modelling dependency in tourist arrivals to Thailand using copula approach = การจำลองแบบการขึ้นต่อกันในการมาของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้วิธีคอปปูลา / Ornanong Puarattanaarunkorn / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Economics
10 Modelling international tourism demand to Thailand : spatial and temporal aggregation = การจำลองแบบอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศมายังประเทศไทย ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา / Kanchana Chokethaworn / The 2010 /Full Text
Subject
Demand (Economic theory)
Travel -- Economic aspects
Tourism
Time-series analysis
11 Neo-tribes and traditional tribes : identity construction and interaction of tourists and highland people in a village in Northern Thailand Morag Ann McKerron / McKerron, Morag Ann / 2003 /Full Text
Subject
Tourist
Ethnology -- Thailand, Northern
Mountain people -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Description and travel
Thailand, Northern -- Ethnic relations
12 Systems thinking for tourism supplier selection of online travel agency in Chiang Mai Province = ความคิดเชิงระบบเพื่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการท่องเที่ยวของตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการการท่องเที่ยวออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ / Pakinee Ariya / The 2015 /Full Text
Subject
Tourism -- Chiang Mai
Chiang Mai -- Description and travel
13 Tourism and the production of space in Luang Prabang, Lao PDR: a case study in the Ban Jek Area = การท่องเที่ยวและการผลิตสร้างความหมายของพื้นที่ในตัวเมืองหลวงพระบาง ประเทศ สปป. ลาว: กรณีศึกษาในย่านบ้านเจ็ก / Champa Lattanasouvannaphonh / 2011 /Full Text
Subject
Luang Prabang (Laos) -- Descripting and travel
Laos -- Descripting and travel
Luang Prabang (Laos) -- History
Laos -- History
14 Tourism in a Tibetan Community : a study on social differentiation, identity and gender Huang Juan / Huang, Juan / 2003 /Full Text
Subject
Social change -- Tibet
Group identity -- Tibet
Gender identity -- Tibet
Tibet -- Description and travel
15 การประเมินโครงการ Work and travel USA : กรณีศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of work and travel USA program : a case study of participants from Chiang Mai University / สมร วงศ์ลือเกียรติ / 2552 /Full Text
Subject
โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ Work and travel USA


Page : 1