ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Trauma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย
การพยาบาล -- คู่มือ
โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน
ศีรษะบาดเจ็บ
Dissertations, Academic -- Nursing
Head injuries, Nursing -- Handbooks
Craniocerebral trauma -- Handbooks
2 ผลของการจัดการฝีเย็บต่อการบาดเจ็บและความเจ็บปวดของช่องทางคลอดในผู้คลอดครั้งแรก = Effects of perineal management on genital tract trauma and pain in primiparous parturients / อำภาพร ผิวอ่อน / 2556 /Full Text
Subject
Pain
Trauma
Vagina
3 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ / รัตนา อยู่เปลา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Craniocerebral trauma
4 สถานการณ์การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการจัดการก่อนการเสียชีวิต = Situation of trauma death and management prior to death / วีรพล แก้วแปงจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
Trauma
Death
5 อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Barriers of providing emergency medical services for trauma persons, Chomtong hospital, Chiang Mai province / สุภิมล แสนคำปิน / 2556 /Full Text
Subject
Emergency medical services
Trauma
6 อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลลำปาง = Barriers of providing emergency medical services for trauma persons at Lampang hospital / เกศรา กาวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
Emergency medicine
Trauma


Page : 1