ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Tourism

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Local integration knowledge model for the creative migrant class in creative city development of the senior tourism sector = แบบจำลองความรู้การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นสำหรับชนชั้นสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของภาคการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ / Korawan Sangkakorn / 2015 /Full Text
Subject
Participatory learning
Senior tourism sector
Heritage tourism
2 An Analysis of the roles of tourism on the economy : empirical studies in tourism demand perspective = การวิเคราะห์บทบาทของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงประจักษ์ในมุมมองด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว / Thanchanok Khamkaew / 2010 /Full Text
Subject
Tourism -- economic aspects
3 Commoditization of culture and tourism development in an ethnic community : a case study of The Long-Necked Kayan (Padaung) in Mae Hong Son Province = การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าและการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากะเหรี่ยงคอยาว (ปะด่อง) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Phone Myint Oo / 2009 /Full Text
Subject
Heritage tourism
Ethnology -- Mae Hong Son
Karen (Southeast Asia people)
4 Environmental risk assessment of planned ecotourism in Sunpundan Wildlife Sanctuary Mae Hong Son province / Apirat Iamsiri / 1999 /Full Text
Subject
Wildlife refuges -- Mae Hong Son
Environmental risk assessment -- Mae Hong Son
Birds -- Mae Hong Son
Ecotourism -- Mae Hong Son
Sunpundan Wildlife Sanctuary
5 Intra-community contestation in institutional development process of historic-village tourism management : a case study of tuanshan village in Jianshui Country, Yunnan province, people's republic of China = การช่วงชิงภายในชุมชนในกระบวนการสร้างสถาบันเพื่อจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านโบราณที่ยังมีคนอาศัยอยู่ : กรณีศึกษา หมู่บ้านถวนซาน มณฑลเจี๊ยนฉุ่ย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Wu Yunmei / Wu, Yunmei / Chiang Mia 2008 /Full Text
Subject
Community -- Institutional relations
Tourism -- Management
6 Modelling international tourism demand to Thailand : spatial and temporal aggregation = การจำลองแบบอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศมายังประเทศไทย ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา / Kanchana Chokethaworn / The 2010 /Full Text
Subject
Demand (Economic theory)
Travel -- Economic aspects
Tourism
Time-series analysis
7 Negotiating authenticity : cultural economy of the ethnic tourist market in White Tai Villages, Northwest Upland of Vietnam = การต่อรองเรื่องของแท้ : เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในหมู่บ้านไทขาว บนพื้นที่สูงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประทศเวียดนาม / Achariya Choowonglert / 2012 /Full Text
Subject
Tai (Southeast Asian people) -- Vietnam
Ethnic groups -- Vietnam
Heritage tourism -- Vietnam
8 Systems thinking for tourism supplier selection of online travel agency in Chiang Mai Province = ความคิดเชิงระบบเพื่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการท่องเที่ยวของตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการการท่องเที่ยวออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ / Pakinee Ariya / The 2015 /Full Text
Subject
Tourism -- Chiang Mai
Chiang Mai -- Description and travel


Page : 1