ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Thought and thinking

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of learning activities to promote thinking skills of Mathayom Suksa 2 students in schools attached to Chiang Mai educational service area office 2 = การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 / Puangpayorm Chidthong / 2008 /Full Text
Subject
Education
Critical thinking
Thought and thinking
Thought and thinking -- Study and teaching
2 Using concept mapping to develop a mathematics preparation curriculum for industrial technical students = การใช้ผังมโนภาพในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม / Teerasak Urajananon / 2009 /Full Text
Subject
Thought and thinking
Mind mapping
Education -- Curricula
Mathematics -- Study and teaching
3 ประสิทธิผลของการใช้การฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าโรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing a positive self-talk training among chronically ill patients with depression, Bankhok hospital, Uttaradit province / วัชราภรณ์ อินแดน / 2556 /Full Text
Subject
Thought and thinking
Depression
4 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเสร้า สถานีอนามัยบ้านปากคะยาง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Ban Pallayang health center, Si Satchanalai district, Sukhothai province / สายรุ้ง ประทุมทอง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Thought and thinking
Chronic disease


Page : 1