ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Thailand -- Social life and customs

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of reproduction of Orientalist portrayal of Siam in the Film Anna and the King (1999) = การศึกษาขบวนการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของสยามตามแนวความคิด Oroentalism ในภาพยนตร์เรื่อง Anna and the King (1999) / Natee Insorn / 2005 /Full Text
Subject
Oricntalism
Anna and the King (Motion picture : 1999)
Motion pictures -- History and criticism
Thailand -- Foreign public cpinion, Western
Thailand -- Social life and customs
2 Community and identities : the politics of place of the Lisu in Northern Thailand = ชุมชนและอัตลักษณ์: การเมืองของพื้นที่ของชาวลีซูในภาคเหนือของประเทศไทย Joseph R. Rickson / Rickson, Joseph R. / 2005 /Full Text
Subject
Group identity
Lisu (Southeast Asian people) -- Thailand, Northern
Lisu (Southeast Asian people) -- Social life and customs
Lisu (Southeast Asian people) -- Ethnic identity
Mountain people -- Thailand, Northern
3 Discourse on Health in Thai television commercials for food, food supplemwnt and beverage products = วาทกรรม สุขภาพ ของผลิตภัณฑ์อาหาร อากรเสริม และเครื่องดื่มในสื่อโฆษณาโทรทัศน์ไทย Piryaporn Phaoluengtong / Piriyaporn Phaoluengtong / 2005 /Full Text
Subject
Thai language -- Study and teaching
Television adveitising -- Thailand
Thailand -- Social life and customs
4 Neo-traditionalist movements and the practice of Aqkaqzanr in a multi-religious community in Northern Thailand = การเคลื่อนไหวของจารีตนิยมแบบใหม่และการปฏิบัติ อาข่าซ้อง ในชุมชนหลากหลายศาสนาในภาคเหนือของประเทศไทย Haiying Li / Hai, Ying Li / 2013 /Full Text
Subject
Akha (Asian people) -- Thailand, Northern
Akha (Asian people) -- Social life and customs
5 Nidhi eoseewong's views on Thainess in globalization = ทรรศนะของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกี่ยวกับความเป็นไทยในยุคโลกาภิวัตน์ / Chatchadaporn Klumdee / 2006 /Full Text
Subject
Thailand -- Intellectual life
Thailand -- Civilization
Thailand -- Social life and customs
6 Portrayal of Thai people and culture in recent novels set in Thailand by western novelists = ภาพสะท้อนของคนไทยและวัฒนธรรมไทยในนวนิยายภาษาอังกฤษที่มีฉากหลังในไทยโดยนักเขียนชาวตะวันตก / Watchareeporn Ponpongrut / Chiangmai Chiangmai 2005 /Full Text
Subject
English literature -- Social aspect -- Thailand
Thailand -- Social life and customs
7 Roles and Indigenous Knowledge of Hmong Women in Household Food Production System and Utilization of Wild Plants = บทบาทและภูมิปัญญาของผู้หญิงม้งในระบบการผลิตอาหาร ของครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากพืชป่า / Naruemon Thinrach / 2004 /Full Text
Subject
Hmong (Asian people) -- Thailand, Northern
Hmong (Asian people) -- Social life and customs
Wild plants, Edible
8 Shan ethnic food: the cultural politics of taste in Chiang Mai City = อาหารชาติพันธุ์ไทใหญ่: การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรสนิยมในเมืองเชียงใหม่ / Busarin Lertchavalitsakul / 2009 /Full Text
Subject
Shan (Asia people) -- Social life and customs
Ethnology -- Thailand
Politics and culture


Page : 1