ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Thailand -- Economic Condition

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Econometric modeling of the relationship among macroeconomic variables of Thailand = การจำลองแบบเศรษฐมิติของความสัมพันธ์ในระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย / Nachatchapong Kaewsompong / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Macroeconomics
Thailand -- Economic conditions -- Econometric models
2 Human capital and the role of government affecting inclusive growth in each region of Thailand = ทุนมนุษย์และบทบาทของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย / Tuangporn Janthok / 2015 /Full Text
Subject
Human capital
Human resources development
Thailand -- Economic Condition
3 Spatial economic analysis on the relationship between Malaria prevalence and rubber plantation : a case study of Northern Thailand = การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางเศรษฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างความชุกของโรคมาลาเรียและการปลูกยางพารา กรณีศึกษา กรณีศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย / Anatcharee Duangkhamsawad / 2013 /Full Text
Subject
Hevea -- Planting -- Thailand, Northern
Malaria -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Economic conditions
4 The Impact of external debt on economic growth: the empirical evidence in Asean Countries = ผลกระทบของหนี้ภายนอกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผลเชิงประจักษ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน / Mouykoun Lim / 2015 /Full Text
Subject
Debts, Public
ASEAN countries
Thailand -- Economic conditions
5 The Relationships between Thai government bond yield and economic variables = ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนตราสารหนี้รัฐบาลกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของไทย / Hathaichanoke Moonwong / 2015 /Full Text
Subject
Debt securities
Thailand -- Economic conditions


Page : 1