ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Thai literature

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An analysis of body of knowledge and imagination of science and technology in Thai Folk Tale Phra Abhaimani = การวิเคราะห์องค์ความรู้และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในนิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี / Sutthikan Tipayakesorn / 2009 /Full Text
Subject
Literature and science
Science and technology
Phra Abhaimani
Thai literature -- History and criticism
2 Cohesive devices in Lanna Humorous folk Tales (Jia Kom) = กลวิธีการเชื่อมโยงความในนิทานตลกพื้นบ้านล้านนา (เจี้ยก้อม) / Nitchakun Khamrin / The 2014 /Full Text
Subject
Folk literature -- Thailand, Northern
3 Gender discourse in contemporary Thai literature textbooks at primary school levels = วาทกรรมเพศสภาพในแบบเรียนวรรณคดีไทยร่วมสมัยในระดับประถมศึกษา / Thitima Sukaew / 2007 /Full Text
Subject
Discourse analysis, Literary
Sex discrimination
Thai literature
4 Images of Northern Thai women as reflected in selected contemporary Thai novels = ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่สะท้อนให้เห็นในนวนิยายไทยร่วมสมัย / Anocha Seelarkaew / 2007 /Full Text
Subject
Women in art
Women in art -- Thailand, Northern
Women in literature -- Thailand, Northern
Women -- Thailand, Northern
Thai fiction -- istory and criticism
5 Portrayal of Thai people and culture in recent novels set in Thailand by western novelists = ภาพสะท้อนของคนไทยและวัฒนธรรมไทยในนวนิยายภาษาอังกฤษที่มีฉากหลังในไทยโดยนักเขียนชาวตะวันตก / Watchareeporn Ponpongrut / Chiangmai Chiangmai 2005 /Full Text
Subject
English literature -- Social aspect -- Thailand
Thailand -- Social life and customs
6 The Impact of development towards familial relationships as represented in selected Thai short stories = ผลกระทบของการพัฒนาต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องสั้นไทย / Panpen Kongkaewjai / 2005 /Full Text
Subject
Family
Thai literature


Page : 1