ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 33 รายการ จากคำว่า Swine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Phytase Production for Weaned Piglet Diets = การผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม / Pimporn Khamtavee / The 2015 /Full Text
Subject
Swine -- Food
Swine -- Feeding and feeds
Enzymes
22 Polymorphism of porcine myxovirus-resistance (Mx1) gene = ภาวะพหุสัณฐานของยีนต้านทานมิกโซไวรัส (Mx1) ในสุกร / Santi Pinthukas / The school 2012 /Full Text
Subject
Swine -- Virus diseases
Swine -- Diseases
23 Prevalence and genetic diversity of streptococcus suis in healthy finishing pigs in Chiang Mai Lamphun, Thailand = ความชุกและความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของ Streptococcus sui ในสุกรขุนสุขภาพดี จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประเทศไทย วิชาณี จันทร์โท / Wichanee Chanto / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Streptococcus
Swine
24 Prevalence of porcine cysticercosis and trichinellosis in slaughter pigs in Kathmandu valley, Nepal = ความชุกของซีสติเซอร์โคซีสและทริคิเนลโลซีสในสุกรที่โรงฆ่าในกาฐมาณฑุแวลลีย์ ประเทศเนปาล Buddhi Sagar Sapkota / Sapkota, Buddhi Sagar / Freie Universitat Berlin 2005 /Full Text
Subject
Swinel -- Diseases
Cysticercosis
Slaugtitering and slaughter houses -- Nepal
25 Prevalence of porcine cysticercosis and trichinellosis in slaughter pigs of Cambodia = ความชุกของซิสติเซอร์โคซิสและทริคิเนลโลซิสใน สกุรชำแหละในประเทศกัมพูชา Than Sovyra / Than, Sovyra / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Cysticercosis
Slaughtering and slaughter houses -- Cambodia
26 Prevalence of salmonella in pre-slaughter pigs in Chiang Mai, Thailand = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรขุน ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Samart Dorn-In / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Salmonella
Slaughtering and slaughter houses -- Thailand -- Chiang Mai
27 Quantifying salmonella spp. in pig slaughterhouses and pork markets associated with human health in Hung Yen, Vietnam = การศึกษาปริมาณของเชื้อซัลโทมเนลลาที่โรงฆ่าสุกรและตลาดขายเนื้อสุกรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เมืองฮุงเย็น ประเทศเวียดนาม Sinh Dang Xuan / Sinh, Dang Xuan / The 2013 /Full Text
Subject
Salmonella
Swine -- Hung Yen (Vietnam)
Slaughtering and slaughter-houses -- Hung Yen (Vietnam)
28 Risk assessment and molecular epidemiology of salmonella in pig slaughterhouses in upper-northern part of Thailand = การประเมินความเสียงการปนเปื้อนและระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ Salmonella ในโรงฆ่าและชำแหละสุกร ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Pakpoom Tadee / The 2015 /Full Text
Subject
Salmonella
Slaughtering and slaughter-houses
Swine -- Thailand, Northern
29 Salmonella isolation from slaughter pigs and carcasses in a slaughterhouse in Chiang Mai, Thailand = การแยกเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรและซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย / Wasan Chantong / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Salmonella
Slaughtering and slaughter houses -- Thailand -- Chiang Mai
30 Salmonella monitoring in slaughter pigs in Chiang Mai Province / Prapas Patchanee / 2002 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Salmonella
Slaughtering and slaughter houses -- Thailand -- Chiang Mai
31 The Effects of vitamin E supplemental diets on the immune response in weaned pigs / Nares Trakooljul / 1998 /Full Text
Subject
Swine -- Feeding and feeds
Vitamin E
Vitamin E
Swine -- Case studies
32 Treatment of effluent from pig manure biogas digester by aqutic plants in natural wetland / Kunakorn Boonsai / 1998 /Full Text
Subject
Wetlands
Constructed wetlands
Sewage disposal
Swine -- Manure
Manure gases
33 Usages of bioinformatics tools to analyze the functional genomics data of pigs (Sus scrofa) = การใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ฟังชั่นแนลจีโนมิกส์ของสุกร (Sus scrofa) / Watcharapong Naraballobh / 2010 /Full Text
Subject
Genomics
Swine


Page : 1 2