ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Sustainable agriculture

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Agrarian changes and sustainable livelihood strategies in Sub-Urban Vientiane, Lao PDR = การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรและยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตชานเมืองนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sivilay Keobountham / 2007 /Full Text
Subject
Sustainable living
Sustainable agriculture
Sustainable agriculture -- Asia
Sustainable agriculture -- Asia, Southeastern
2 Assessment of sustainability of integrated coffee-based farming systems in Bali Province, Indonesia = การประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมผสมผสานที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย / Ida Ayu Ratih / school 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems
Sustainable agriculture
3 Building collective tenure for sustainable forest management in a multi-ethnic community : a case study in Taohua Administrative Village of Lijiang, Yunnan, People's Republic of China Su Yufang / Su, Yufang / 2001 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Land tenure -- Yunnan Province (China)
Sustainable agriculture -- Yunnan Province (China)
Ethnology -- Yunnan Province (China)
4 Development of turning devices for drying of Paddy Rice in the Philippines = การพัฒนาเครื่องพลิกกองสำหรับอบข้าวเปลือกในประเทศฟิลิปปินส์ / Benjamin Straube / 2013 /Full Text
Subject
Paddy rice -- Drying -- Philippines
Sustainable agriculture -- Philippines
5 External push and Internal pull of sustainable upland rice production and Its interrelationship with the ecology of theun-Hinboun hydropower project: a case Study of Sobngouang Village, Khamkeuth district, bolikhamxay province, Lao PDR = แรงผลักจากภายนอกและแรงดันจากภายในของความยั่งยืนการผลิตข้าวไร่และความสัมพันธ์ต่อนิเวศภายใต้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเทิน-หินบูน: กรณีศึกษาบ้านสบยวง เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว / Vilaphorn Visounnarath / 2006 /Full Text
Subject
Agriculture -- Environmental aspects -- Laos
Sustainable agriculture -- Laos
Sustainable development
Upland rice
Rice
6 Factors influencing sustainable coconut-based farming systems of smallholder farmers in Gampaha district, Sri Lanka = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการทำฟาร์มที่มีมะพร้าวเป็นพืชหลักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำพาล่า ประเทศศรีลังกา / Siyambalapitiyage Dona Kamani Priyadarshani / The 2012 /Full Text
Subject
Coconut -- Sri Lanka
Farmers -- Sri Lanka
Sustainable agriculture
7 Farmers' participation in sustainable agricultural development in the Highland Area of the Royal Project in Chiang Mai Province = การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรยั่งยินบนพื้นที่สูงในโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ / Rungsun Kruekum / The 2011 /Full Text
Subject
Sustainable agriculture
Sustainable development
Farmers
Royal Project -- Chiang Mai
8 Gender Roles in Resource Management of Agricultural Systems in Jhapa District, Nepal = บทบาทชายหญิงในการจัดการทรัพยากรของระบบเกษตรในอำเภอจาปา ประเทศเนปาล Hasta Bahadur Bista / Bista, Hasta Bahadur / 2005 /Full Text
Subject
Agricultural systems -- Nepal
Sustainable agriculture -- Nepal
9 Knowledge and Utilization of Non-Timber Forest Products and Their Contribution to Mid-Hill Farming Systems of the Shivapuri Massif, Nepal = ความรู้และการใช้ประโยขน์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไม้และการสนับสนุนต่อครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ภูเขาตอนกลางเทือกเขาชีวาปุรา ประเทศเนปาล Forrest Hilmal Brandt / Forrest Himal Brandt / The Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Sustainable forestry
Sustainable agriculture
10 Performance of Contract Seed Potato Production System in Bhutan Bhim Raj Gurung / Gurung, Bhim Raj / 2005 /Full Text
Subject
Potatoes -- Seeds -- Bhutan
Seed potatoes
Agricultural systems -- Bhutan
Sustainable agriculture -- Bhutan
11 Simulation of drip irrigation and nitrogen effects on Napier grass as energy crop planted in dry season of Chinng Mai Province, Thailand = การจำลองอิทธิพลของการให้น้ำหยดและไนโตรเจนต่อหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นพืชพลังงานที่ปลูกในฤดูแล้งของ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Tupthai Norsuwan / The 2014 /Full Text
Subject
Napier grass -- Growth
Sustainable agriculture -- Chiangmai
Microirrigation -- Chiangmai


Page : 1