ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Surface chemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Influences of lead precursors and different charged surfactants on lead titanate powders prepared by Conventional and Sonocatalyzed Hydrothermal Methods = อิทธิพลของสารตั้งต้นตะกั่วและสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุแตกต่างกันต่อผงเลคไทเทเนตที่เตรียมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลแบบดั้งเดิมและแบบที่กระตุ้นด้วยคลื่นเหนือเสียง / Chaiyos Chankaew / The 2010 /Full Text
Subject
Surface active agents
Chemistry
2 Interfacial phenomena in borosilicate glass and iron-nichel-cobalt alloy joints = ปรากฏการณ์ในรอยต่อแก้วบอโรซิลิเกตและโลหะผสมเหล็กนิกเกิลโคยอลต์ / Chutimun Chanmuang / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Surface chemistry
Surface Tension
3 Theoretical study of the functionalization of Bombyx Mori silk surface treated by sulphur hexafluoride plasma = การศึกษาเชิงทฤษฎีของฟังก์ชันนอไลเซชันของพื้นผิวผ้าไหมบอมบิกซ์มอริที่ปรับสภาพด้วยพลาสมาซันเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ / Padungsee Komhoi / 2008 /Full Text
Subject
Quantum chemistry
Quantum theory
Surfaces (Techology)


Page : 1