ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Suicidal Ideation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Pua Crown Prince Hospital, Nan province / เรณู นิลประภา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Suicidal Ideation
2 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with attempted suicide, Phaya Mengrai Hospital, Chiang Rai province / ดวงใจ ชัยศรีสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Suicidal Ideation


Page : 1