ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Sufficiency economy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Communication process and adoption of sufficiency economy philosophy by farmers in Chiang Mai Province = กระบวนการสื่อสารกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ / Nakarate Rungkawat / school 2012 /Full Text
Subject
Sufficiency economy
Farmers -- Chiang Mai
Communication
2 Effects of Different Types of Video Programs on Sufficiency Economy Philosophy Learning by Farmers in Chiang Mai Province = ผลของรูปแบบรายการวีดิทัศน์ที่แตกต่างกันต่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / Piya Palapunya / The 2013 /Full Text
Subject
Sufficiency economy
Farmers -- Chiang Mai
3 Learning model on sufficiency economy philosophy for farmers in Phitsanulok provience, Thailand = รูปแบบการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย / Sirin Simarak / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Learning
sufficiency economy
Farmers -- Phitsanulok
4 Process to drives sufficiency economy philosophy in Huaysai Royal Development Study Center Phetchaburi province = กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี / Watchara Pinthong / The school 2012 /Full Text
Subject
Huaysai Royal Development Study Center
Sufficiency economy -- Phetchaburi
5 Reflection of sufficiency economy philosophy and PROUT in the television drama Phu Yai Lee Kab Nang Ma = ภาพสะท้อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเพร้าท์ในละครโทรทัศน์เรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา / Woraluck Chompoo / The 2014 /Full Text
Subject
Sufficiency Economy Philosophy
Prout
Television plays
6 Roles of farmer housewife in decision making concerning farming through sufficiency economy, Chiang Mai province = บทบาทของแม่บ้านเกษตรกรในการตัดสินใจทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ / Sansanee Nayong / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Agriculture -- Chiang Mai
Housewives
Sufficiency economy


Page : 1