ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 67 รายการ จากคำว่า Stress

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความเครียดในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving stress among caregivers of persons with schizophrenia at Nanoi Hospital, Nan province / มะลิวัลย์ พวงจิตร / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Stress, Psychological
Schizophrenics
62 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและความเครียดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พัชราพร เถาว์พันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ความเครียด
ร่างกาย
Dissertstions, academic -- nursing
Rehabilitation
Heart
Stress
Myocardial infarction
63 ผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีต่อการมองโลกในแง่ดี และความเครียดของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of an optimism development program on optimism and stress of nurses in critical care unit at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วาสนา กันคำ / 2550 /Full Text
Subject
การมองโลกในแง่ดี
ความเครียด
พยาบาล -- เชียงใหม่
Mental Health
Stress
Nurses
64 วิถีการเผชิญความเครียดของคู่สมรสผู้ป่วยมะเร็งเต้านม = Ways of coping among spouses of breast cancer patients / พรรณราย เอี่ยมหน่อ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Spouses
Breast neoplasms
เต้านม -- มะเร็ง
ความเครียด (จิตวิทยา)
65 สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยวิกฤตศัลยกรรม / ขวัญเรือน แพรุ้งสกุล / 2544 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Intensive care units
66 สิ่งก่อความเครียดของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย / อำพร กอรี / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Thalassemia
วัยรุ่น
ธาลัสซีเมีย
ความเครียด (จิตวิทยา)
67 สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน = Stressors among parents of children with acute lower respiratory tract infection / วาสนา ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทางเดินหายใจ -- โรค
เด็ก -- โรค
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความเครียด
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Respiratory tract infections


Page : 1 2 3 4