ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 67 รายการ จากคำว่า Stress

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Stressors of infertile Chinese women Wang Jian / Wang, Jian / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infertility
Infertility, Female -- China
Stress (Psychology)
22 Study of Iron overload and oxidative stress using thalassemia and epilepsy model = การศึกษาภาวะธาตุเหล็กเกินและออซิเดทีฟสเตรสโดยใช้รูปแบบโรคธาลัสซีเมียและอิพิเลพซี / Sakaewan Ounjaijean / The 2010 /Full Text
Subject
Thalassemia
Iron overload
Oxidative stress
23 Study of oxidative stress in vascular Endothelial cells in Coronary heart disease patients / Voravuth Somsak / 2005 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Hypertension
Hypotensive agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Endothelial cells
Coronary disease
Oxidative stress
24 Toxicities and oxidative stress after subchronic low carbon monoxide exposure in rats = ความเป็นพิษและภาวะออกซิเดทีฟสเตรสหลังการได้รับก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ ระดับต่ำแบบกึ่งเรื้อรังในหนูขาว / Supawatchara Singhatong / 2004 /Full Text
Subject
Oxygen -- metabolism
Oxygen -- toxicity
Dissertations, academic -- toxicology
Oxidative stress
Carbon monoxide -- toxicity
25 Uncertainty and coping of hospitalized acute myocardial infarction patients Chen Xianhua / Chen, Xianhua / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Myocardinal infarction -- Patients -- China
Stress (Psychology)
Uncertainty
26 Work empowerment and job strain among nurses in central general hospitals, the socialist republic of Vietnam = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความตึงเครียดในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Nguyen Thi Bich Hop / 2012 /Full Text
Subject
Empowerment
Work
Stress
27 การประเมินค่าทางปัญญาและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / สุขุมาล ต้อยแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
Dissertations -- academic -- nursing
Stress
Hypertension
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- น่าน
ความเครียด (จิตวิทยา) -- การประเมิน -- น่าน
ปัญญา -- การทดสอบ
28 การประเมินคุณภาพชีวิตและความเครียดของหญิงวัยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำ = The Assessment of quality of life and stress condition in elderly woman participating in water exercise program / รสนันท์ แก้วเสน / 2551 /Full Text
Subject
ผุ้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผุ้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ความเครียด (จิตวิทยา)
การออกกำลังกายในน้ำ
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
Hydrotherapy
Aged
Woman
Stress, Psychological
29 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช / ปพิชญา แสงเอื้ออังกูร / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล
ความเครียด
การบริหารงาน
Dissertations, academic -- nursing
Management
Stress
30 การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้สึกไม่แน่นอน และความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Pregnancy risk perception, uncertainty, and stress among gestational diabetic women / อัญชลี จิตราภิรมย์ / 2555 /Full Text
Subject
Pregnancy, high -- risk
Stress
Pregnancy in diabetics
31 การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวกับความเครียด ของผู้สงอายุที่กระดูกสะโพกหัก / สิริสุดา ซาวคำเขต / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Family
Stress -- in old age
Hip fractures -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงราย
กระดูกหัก
32 ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย / 2544 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง
ความเครียด
สตรี
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Breast neoplasms
33 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามมามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา = Stress, social support, and father involvement among muslim expectant fathers / นิซรีน เจ๊ะมามะ / 2557 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Fathers
34 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด = Stress, social support and father involment during postpartum period / ศุภกร ไชยนา / มหาวิทยาลั 2556 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Father
Postpartum period
35 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก = Stress, social support and postpartum depression among primiparous mothers / นลินี สิทธิบุญมา / 2558 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Depression
Mothers
36 ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิต / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
แอมฟิตะมิน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Adaptation, psychological
Psychotic disorders
Amphetamine
37 ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย / มธุริน คำวงศ์ปิน / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
การฆ่าตัวตาย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Social support
Suicide
38 ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณ / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาล
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
39 ความเครียดของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / ละออง วัฒนศิลป์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
เด็กที่เป็นปัญหา -- เชียงใหม่
เด็กเกเร -- เชียงใหม่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Dissertations, academic -- nursing
Stress
40 ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Nurses


Page : 1 2 3 4