ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Stratigraphic correlation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Stratigraphic correlation of tertiary basins in Northern Thailand using algae pollen and spore = การเปรียบเทียบลำดับชั้นหินของแอ่งเทอร์เชียร์ในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้สาหร่าย ละอองเกสรและสปอร์ / Wickanet Songtham / 2003 /Full Text
Subject
Geology, Stratigraphic -- Tertiary
Stratigraphic correlation
2 Structural and stratigraphic interpretation from seismic data in block A, the CUU long basin, Vietnam = การแปลความหมายโครงสร้างและการลำดับชั้นหินจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในบล็อกเอ แอ่งกิ่วลอง ประเทศเวียดนาม Tran Duc Dinh / Tran, Duc Dinh / 2005 /Full Text
Subject
Stratigraphic correlation -- Vietnam


Page : 1