ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Spirituality

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดี = Spiritual needs of persons with cholangiocarcinoma / ชนุกร แก้วมณี / 2557 /Full Text
Subject
Spirituality
Cholangiocarcinoma
2 ผลของการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effect of supporting Buddhist doctrine practices on spiritual well-being among the elders with gynecological cancer, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อุบล บัวชุม / 2557 /Full Text
Subject
Aging
Genetal neoplasms, female
Spirituality
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital


Page : 1