ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Spectroscopy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of zinc in human hair by atomic absorption spectrophotometry / Visar Mahapun / 1976 /Full Text
Subject
Hair
Zinc
Atomic absorption spectroscopy
2 Development and construction of flow injection analysis for the determination of cadmium copper iron and lead using an atomic absorption spectrophotometer as detector = การพัฒนาและการสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม ทองแดง เหล็ก และตะกั่วโดยใช้อะตอมมิคแอบซอฟช้นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องตรวจวัด / Juree Borisuthanarak. / 1989. /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis.
Copper -- Analysis.
Iron -- Analysis.
Lead -- Analysis.
Atomic absorption spectroscopy.
Flow injection analysis.
3 Development of laser-induced fluorescence spectroscopy system for dye analysis = การพัฒนาระบบสเปกโทรสโกปีการวาวแสงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเลเซอร์สาหรับการวิเคราะห์สีย้อม / Saksit Sukprasong / school 2015 /Full Text
Subject
Fluorescence spectroscopy
4 Flow injection on-line sorption preconcentration of trace elements using knottedserpentine reactor for atomic spectrometric detection / Waraporn Som-aum / 2003 /Full Text
Subject
Chromium -- Analysis
Flow injection analysis
Trace elements -- Analysis
Atomic spectroscopy
5 Fourier analysis of barium titanate hysteresis properties = การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของสมบัติฮิสเทอรีซิสของแบเรียมไทเทเนต / Kanokwan Kanchiang / The 2010 /Full Text
Subject
Fourier transform infrared spectroscopy
Spectrum analysis
6 Isolation and structure elucidation of bioactive compounds from Acronychai pedunculata and Caesalpinia pulcherrima / Netnapa Promsawan / 2002 /Full Text
Subject
Plant bioactive compounds -- Structure
Bioactive compounds -- Structure
Nuclear magnetic resonance spectroscopy
Rutaceae
Legumes
Plant products -- Synthesis
7 Natural and synthetic sorbers for some heavy metals / Khin Phyu Phyu Nwe / 1998 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
Sewage -- Purification -- Adsorption
Heavy metals -- Environmental aspects
Atomic absorption spectroscopy
Sewage -- Purification -- Ion exchange process
8 Nondestructive determination of harvesting maturity of mango for fresh consuming by near infrared spectroscopy / Sirinnapa Saranwong / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
Non-destructive testing
Near infrared spectroscopy
9 Novel flow injection techniques with chemiluminescent and spectrophotometric detection for trace analysis = เทคนิคทางโฟลอินเจคชันแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนท์และสเปกโทร โฟโตเมตรีสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย / Wirat Ruengsitagoon / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemiluminescence
Luminescence spectroscopy
Chemical kinetics
10 Quality prediction of Thai mango cv. Nam Dok Mai by near infrared spectroscopy = การทำนายคุณภาพของมะม่วงไทยพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี / Parichat Theanjumpol / The 2012 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties
Infrared spectroscopy
11 Removal of metal ions in aqueous solutions using agricultural byproducts / Ratchadaporn Puntharod / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Chromium -- Analysis
Atomic absorption spectroscopy
Sewage -- Purification -- Chromium removal -- Lamphun
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lamphun
Agricultural wastes
12 Speciation of chromium ions by amberlite IRA 400 resin and atomic absorption spectrometry = สเปซิเอชันของไอออนโครเมียมด้วยแอมเบอร์ ไลต์ไออาร์เอ 400 เรซินและอะตอมมิก แอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี / Sirinat Boonpo / The 2013 /Full Text
Subject
Chromium -- Analysis
Atomic absorption spectroscopy
13 Spectroscopy of Lao Corundum = สเปกโทรสโกปีของคอรันดัมจากประเทศลาว / Sutas Singbamroong / 2004 /Full Text
Subject
Corundum -- Lao
Spectroscopy
14 Spectroscopy of Thai Corundum = สเปกโทรสโกปีของคอรันดัมจากประเทศไทย / Yongyoot Khunkaew / 2004 /Full Text
Subject
Corundum -- Thailand
Spectroscopy
15 Spectroscopy of Thai Garnet = สเปคโทรสโกปีของโกเมนจากประเทศไทย / Bongkot Phichaikamjornwut / 2005 /Full Text
Subject
Garnet -- Thailand
Spectroscopy


Page : 1