ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Soil conservation -- Burma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors affecting adoption on soil conservation measures using organic materials in oil seed crops-based farming system at Magway township, central dry zone of Myanmar = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดิน โดยใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบพืชที่มีพืชน้ำมันเป็นหลัก ในจังหวัดแม็กเวย์ เขตแห้งแล้งตอนกลางประเทศเมียนมาร์ / Ei Ei Cho / 2011 /Full Text
Subject
Soil conservation -- Burma
Community forests -- Burma
Burmese -- Shan State


Page : 1