ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Social security

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความคาดหวัง และความต้องการของผู้ป่วยประกันสังคมต่อบริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Expectation and demand of social security patients toward in patient service department of Maharaj Nakom Chiang Mai Hospital / กัลยา เดชาวุฒิ / 2548 /Full Text
Subject
Social security patients
Hospitals -- Inpatient services
Expectation (Philosophy)
2 ความคิดเห็นในการประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions toward health insurance according to The Social Security Act B.E. 2533 among workers in factories, Chiang Mai Province / ปราณี เจษฎาพร / 2535 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
กรรมกร -- เชียงใหม่
ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Dissertations, Academic -- Nursing
Social security


Page : 1