ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 34 รายการ จากคำว่า Social Support

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอดของผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก = Anxiety, social support and postpartum functional status among first-time mothers / กัญญาณัฐ สิทธิภา / 2558 /Full Text
Subject
Anxiety
Postpartum
Mothers
Social support
22 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอดของมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง / กนิษฐา แก้วดู / /Full Text
Subject
Anxiety
Postpartum
Social support
Mothers
23 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาของผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Social Support
Stroke
Dependency (Psychology)
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด = Relationships among self-esterm, social support and self-care behavior of the adolescent mothers / โสภิต สุวรรณเวลา / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาวัยรุ่น -- การดูแล
ความนับถือตนเอง
Dissertations, Academic -- Nursing
Self esteem
Social encironment
Self care
Mothers
Social support
25 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / รพีพรรณ เรืองเดชอนันต์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Social support
Infant
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
ทารกในครรภ์
26 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร พงษ์ระวีวงศา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Nurses
27 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ประเทือง พิมพ์โพธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Social support
Caregivers
Acquired immunodeficiency syndrome
28 คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Quality of life and social support of persons with schizophrenia / อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Social support
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
29 ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ฉัตรชัย ใหม่เขียว / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Exercise -- in old age
30 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Effect of social support on stress of pregnant women with preterm labor / จันทร์จีรา กลมมา / 2558 /Full Text
Subject
Social support
Stress
Pregnancy
Labor, premature
31 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาครรภ์แรก = Effect of social support on success in exclusive breastfeeding among primiparous mothers / พัชนียา เชียงตา / 2556 /Full Text
Subject
Social support
Breast feeding
Success
32 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาวัยรุ่น = Effect of social support on success in exclusive breastfeeding among adolescent mothers / เบญจมาศ เกษรพรม / 2556 /Full Text
Subject
Social support
Breast feeding
Mothers
Adolescent
33 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการให้นมมารดาของมารดาหลังคลอดก่อนกำหนด = Effect of social support on breastfeeding behavior among mothers with preterm delivery / ฐิติพร แสงพลอย / 2558 /Full Text
Subject
Social support
Behavior
Breast feeding
Infant, premature
34 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาและการมาตรวจซ้ำก่อนวันนัดของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of the self-efficacy and social support enchancement program on adherence to therapeutic regimens and revisiting to hospital among persons with heart failure / เกรียงวรา นาวินประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
Self-efficacy
Social support
Heart Failure


Page : 1 2