ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Silicon carbide

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Implanted and activated carbon distribution profiles in silicon: ion beam synthesis of silicon carbide = รูปแบบการกระจายของสารเจือคาร์บอนที่ถูกฝังและถูกกระตุ้นในซิลิกอน: การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีไอออนบีม / Saweat Intarasiri / 2007 /Full Text
Subject
Silicon
Silicon carbide
Silicon carbide -- Testing
2 Photoluminescence of iron-beam-synthesized nanocrystallite Silicon Carbide = การเปล่งแสงของผลึกขนาดนาโนของซิลิคอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์โดยลำไออน / Jajira Khamsuwan / 2009 /Full Text
Subject
Silicon Carbide -- Synthesis
Ions
Photoluminescence


Page : 1