ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sandstone

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Depositional environment of the B sandstone in the CUU long basin, offshore Vietnam = สภาวะแวดล้อมการตกทับถมของหินทรายปีในแอ่งคูลองฝั่งประเทศเวียดนาม Ha Thi Huong / Ha, Thi Huong / 2006 /Full Text
Subject
Sandstone
Sandstone -- Vietnam


Page : 1