ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 36 รายการ จากคำว่า Role

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Role development of advanced practice nurses in Thailand = การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย / Suporn Wongkpratoom / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role -- nursing
22 Stratigraphy and reservoir properties of triassic sedimentary rocks at Western Area of Ban Phai Phae, Chae Hom District, Lampang Province, Thailand = ลำดับชั้นหินและสมบัติของหินกักเก็บของหินตะกอนยุคไทรแอสซิก บริเวณทิศตะวันตกของบ้านไผ่แพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประเทศไทย Aung Mya Than / Aung, Mya Than / 2008 /Full Text
Subject
Rocks, Sedimentary
Petroleum -- Geology
23 Using well-log data and seismic attributes analysis in porosity prediction in area of Malay Basin, Gulf of Thailand = การใช้ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและการวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนในการทำนายค่าความพรุนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Tanwa Waisri / 2009 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Seismic exploration
24 Value at risk analysis based on extreme value theory method and copula in biofuel portfolio = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงบนพื้นฐานวิธีการทฤษฎี มูลค่าสูงที่สุดและคอปูลาในกลุ่มหลักทรัพย์น้ำมันชีวภาพ / Xiao Deng / 2014 /Full Text
Subject
Risk management
Petroleum
Biomass energy
25 การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่น / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nurses
26 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing, supervisory
Nursing staff
27 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- กำแพงเพชร
การรับรู้
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing staff
Nursing, supervisory
28 การรับรู้บทบาทของครูอนามัยโรงเรียนในงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงค์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role
School health services
ครู -- เชียงใหม่
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
29 ความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / อนนท์ สร้างอารมย์ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
พยาบาล
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Role
30 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารบก / เยาวเรศ ไชยสมบัติ / 2545 /Full Text
Subject
กรมการแพทย์ทหารบก
การติดเชื้อ
พยาบาล
โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Role
Infection control
Hospital administration
31 บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลรัฐ = Roles of professional nurses for occupational health and environmental practices in public Hospitals / อัมพวรรณ สินธุญา / 2554 /Full Text
Subject
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
พยาบาลวิชาชีพ
Dissertations, academic -- nursing
Nurse's role
32 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ / กษวรรณ ราชศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
พยาบาล
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
Dissertations, academic -- Nursing
Role
33 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติจริงของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ราณี วิริยะเจริญกิจ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Role
Nurses
34 เปรียบเทียบบทบาทที่องค์การกำหนดกับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลผู้ชำนาญ เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / สายสวาท เผ่าพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
Role
35 ผลของการให้ความรู้ต่อการรับรู้บทบาทในการดูแลบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดา = Effect of education provision on role preception regarding child care among men becoming fathers / พิเชษฐ แซ่โซว / 2555 /Full Text
Subject
Fathers
Perception
Role
36 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบในหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี ศรีโกไสย / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sick role
แรงงาน -- การดูแล -- พฤติกรรม
แรงงาน -- หางดง (เชียงใหม่)
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย -- หางดง (เชียงใหม่)
บ้านถวาย (เชียงใหม่)


Page : 1 2