ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Role -- nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Role development of advanced practice nurses in Thailand = การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย / Suporn Wongkpratoom / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role -- nursing
2 การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่น / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nurses
3 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing, supervisory
Nursing staff
4 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- กำแพงเพชร
การรับรู้
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing staff
Nursing, supervisory
5 การรับรู้บทบาทของครูอนามัยโรงเรียนในงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงค์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role
School health services
ครู -- เชียงใหม่
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
6 ความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / อนนท์ สร้างอารมย์ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
พยาบาล
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Role
7 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารบก / เยาวเรศ ไชยสมบัติ / 2545 /Full Text
Subject
กรมการแพทย์ทหารบก
การติดเชื้อ
พยาบาล
โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Role
Infection control
Hospital administration
8 บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลรัฐ = Roles of professional nurses for occupational health and environmental practices in public Hospitals / อัมพวรรณ สินธุญา / 2554 /Full Text
Subject
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
พยาบาลวิชาชีพ
Dissertations, academic -- nursing
Nurse's role
9 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ / กษวรรณ ราชศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
พยาบาล
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
Dissertations, academic -- Nursing
Role
10 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติจริงของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ราณี วิริยะเจริญกิจ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Role
Nurses
11 เปรียบเทียบบทบาทที่องค์การกำหนดกับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลผู้ชำนาญ เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / สายสวาท เผ่าพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
Role
12 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบในหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี ศรีโกไสย / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sick role
แรงงาน -- การดูแล -- พฤติกรรม
แรงงาน -- หางดง (เชียงใหม่)
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย -- หางดง (เชียงใหม่)
บ้านถวาย (เชียงใหม่)


Page : 1