ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Rocks, Stone

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of spares-spike and model-based inversion for porosity estimation = การเปรียบเทียบวิธีผกผันแบบสแปร์ส-สไปค์และแบบโมเดลเบสสำหรับการประมาณค่าความพรุน / Mingkhwan Kruachanta / The 2010 /Full Text
Subject
Porosity
Seismic waves
Rocks, Stone
2 Geological model of Pre-Khorat Group in Eastern Part of Sakhon Nakhon basin using gravity and magnetic data = แบบจำลองธรณีวิทยาของชั้นหินก่อนกลุ่มหินโคราชด้านตะวันออกของแอ่งสกลนครโดยใช้ข้อมูลความโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก / Wachirachai Sakapa / The 2014 /Full Text
Subject
Rocks, Stone
3 Marine mesozoic rocks in Mae Hong Son Province, Thailand: paleoenvironmental and tectonic setting implications = หินมหาสมุทรมหายุคมีโซโซอิกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทย: ความเกี่ยวข้องทางสภาพแวดล้อมโบราณและลักษณะทางธรณีวิทยาแปรสัณฐาน / Paweena Seedee / 2014 /Full Text
Subject
Rocks, stone -- Northern Thailand
Historical geology
Environmental geology
4 Petroleum source rock potential in Mae Than Basin, Lampang province = ศักยภาพของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมในแอ่งแม่ทาน จังหวัดลำปาง / Naparat Kasetsomboon / 2012 /Full Text
Subject
Mae Than Basin -- Lampang
Rocks, Stone
Petroleum
5 Radiolarian micropalaeontology, geochemistry and tectonic setting of triassic pelagic rocks in Northern Thailand = จุลบรรพชีวินวิทยาเรดิดอลาเรีย ธรณีเคมี และสภาพธรณีแปรสัณฐานของหินตะกอนก้นสมุทร ยุคไทรแอสสิกในภาคเหนือของประเทศไทย / Nattaphon Nujenjit / The 2010 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry
Rocks, stone -- Northern Thailand
Sediments (Geology) -- Analysis


Page : 1