ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Rocks -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Sequence stratigraphic framework of the prograding facies in the Northern Taranaki Basin, New Zealand = การลำดับชั้นหินของชุดตะกอนลาดไหล่ทวีปในแอ่งทารานากิตอนเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ / Nuttakarn Panpichityota / The 2016 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Sediments (Geology) -- Analysis
Rocks, Sedimentary
Geophysics
2 Detection of gas in sandstone reservoirs using amplitude versus offset attributes analysis in an area of Malay basin, gulf of Thailand = การตรวจหาแก๊สในชั้นหินทรายกักเก็บ โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / San Min / The 2009 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Sand -- Analysis
Geophysics
3 Petrochemistry and Mineralization of Doi Kio Lom Igneous Rocks, Pai District, Mae Hong Son Province = ศิลาเคมี และการเกิดแร่ของหินอัคนีดอยกิ่วลม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Jantanee Duangkhamsawat / 2015 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry -- Pai (Mae Hong Son)
Igneous rocks -- Pai (Mae Hong Son)
Rocks -- Analysis
Petrology
4 Radiolarian micropalaeontology, geochemistry and tectonic setting of triassic pelagic rocks in Northern Thailand = จุลบรรพชีวินวิทยาเรดิดอลาเรีย ธรณีเคมี และสภาพธรณีแปรสัณฐานของหินตะกอนก้นสมุทร ยุคไทรแอสสิกในภาคเหนือของประเทศไทย / Nattaphon Nujenjit / The 2010 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry
Rocks, stone -- Northern Thailand
Sediments (Geology) -- Analysis
5 Seismic sequence analysis of fold growth in neogene deposits, East Coast Basin, Southern Hawkes Bay, New Zealand = การวิเคราะห์การเติบโตของชั้นหินคดโค้งเชิงลำดับชั้นหินจากคลื่นไหวสะเทือนในตะกอนยุคนีโอจีน แอ่งอีสโคสท์ตอนใต้ของอ่าวฮอว์ค ประเทศนิวซีแลนด์ / Thanapoom Thaicharoen / The 2016 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Rocks -- New Zealand
6 Subsurface correlation of formation 1, platform B arthit project gulf of Thailand using the climate stratigraphic approach = การเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหินใต้ดิน หมวดหิน 1 แท่นขุดขุดเจาะบี โครงการอาทิตย์ อ่าวไทย โดยใช้การจำแนกลำดับชั้นหินตามลักษณะภูมิอากาศ / Chompunoot Kongkanoi / Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Rocks


Page : 1