ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Respiratory tract infections

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง = Care of children with acute respiratory infection in Karen People / ประทุมพร เตชะ / 2546 /Full Text
Subject
หวัด
เด็ก -- โรค
ทางเดินหายใจ -- โรค
โรคติดเชื้อ
กะเหรี่ยง -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Respiratory tract infections -- Karen
Caregivers
2 การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชาวกระเหรี่ยงในการดูแลเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Participation of Karen caregivers in caring for children with respiratory tract infections admitted to community hospital / ศรันย์ ปองนิมิตพร / 2557 /Full Text
Subject
Respiratory tract infections -- Karen
Caregivers
Hospitals, Community
3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Respiratory tract infections
4 ประสิทธิผลของวิธีการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of preventive interventions for acute lower respiratory tract infection among children under the age of five : a systematic review / ชนัดดา สระโสม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertatins, academic -- nursing
Respiratory tract infections
ทางเดินหายใจ -- การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ -- โรค
5 พฤติกรรมการดูแลของบิดามารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Care behaviors of parents and related factors to prevent respiratory infection in children with congenital heart disease / ศุภมาส สร้อยเพ็ชร / 2557 /Full Text
Subject
Respiratory & tract infections -- prevention & control
Heart defects, congenital
6 สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน = Stressors among parents of children with acute lower respiratory tract infection / วาสนา ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทางเดินหายใจ -- โรค
เด็ก -- โรค
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความเครียด
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Respiratory tract infections


Page : 1