ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Renewable energy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of environmental factors on accumulation of fossil fuel deposits in the South and the Bulf of Thailand = ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมตัวของของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคใต้และอ่าวไทย / Bantita Udomkan / 2004 /Full Text
Subject
Fossil fuels
Energy minerals
Renewable energy sources
Energy development -- Environmental aspects
2 Effects of environmental factors on accumulation of fossil fuel deposits in Northern Thailand = ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมด้วยของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย / Thanuchai Silaratana / 2005 /Full Text
Subject
Energy development -- Environmental aspects
Fossil fuels
Energy minerals
Renewable energy sources
Coal mines and mining
Coal -- Thailand, Northern
3 Reliabilitymodeling and generation planning of renewable energy resources = การสร้างแบบจำลองความเชื่อถือได้และการวางแผนผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียน / Kunjana Chaiamarit / The 2015 /Full Text
Subject
Renewable energy
Production planning
Electricity
Electric power production


Page : 1