ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Regenaration

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Preparation of hydroxyapatite-chitosan composites for use as scaffolds in bone tissue regeneration = การเตรียมวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์-ไคโตซานสำหรับใช้เป็นโครงในการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก / Wipada Nacharoen / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Hydroxyapatite -- Chitosan
Bone regenaration
2 วิธีการส่งเสรืมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง:การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Promoting Methods for Rehabilitation Among Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Integrative Review / นพวรรณ นันทะชัย / 2556 /Full Text
Subject
Regenaration
Lung


Page : 1