ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 46 รายการ จากคำว่า Quality of life

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
เคมีบำบัด
การรักษาด้วยรังสี
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Cervix neoplasms
Radiotherapy
Drug therapy
22 ความบกพร่องทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจก = Visual impairment, coping strategies, and vision-related quality of life of among the elders with cataract / นพมาศ อุตะมะ / 2556 /Full Text
Subject
Stress
Visual perception
Aging
Cataracts
Quality of life
23 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Relationship between health beliefs and self-care in hypertensive patients / กรรณิกา เรือนจันทร์ / 2535 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- พะเยา
Dissertations, Academic -- Nursing
Self care
Quality of life
Hypertention
24 คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Quality of life and social support of persons with schizophrenia / อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Social support
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
25 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร = Quality of work life among nurses in Phichit hospital / ธงทิพย์ วัฒนชัย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life
26 คุณภาพชีวิตของเด็กสมองพิการ / พึงพิศ ศรีสืบ / 2543 /Full Text
Subject
เด็กพิการทางสมอง -- เชียงใหม่
เด็กปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Cerebral palsy
Quality of life
Child -- Chiang Mai
Cerebral palsy -- In infancy & childhoocl
27 คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในชุมชนชาวแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Quality of life of people in boat house community, Mueang District, Phitsanulok Province / ประภาส บารมี / 2546 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- พิษณุโลก
ชาวแพ -- ภาวะเศรษฐกิจ
ชาวแพ -- ภาวะสังคม
ชาวแพ -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Quality of life -- Phitsanulox Province Mueang District
28 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในชมรมผู้ติดเชื้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วรรณชัย คำป่าแลว / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Acquired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
คุณภาพชีวิต -- ลำปาง
29 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน / วรรณา กุมารจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- ไทย (ภาคใต้)
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- in old age
30 คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ / อัญชลี ตาบุรี / 2543 /Full Text
Subject
มดลูก -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Hysterectomy
Ovariectomy
31 คุณภาพชีวิตของสตรีวัยทอง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = Quality of life of monopausal women in Tak Ork Subdistrict Ban Tak District Tak Province / เพชรา คงศรี / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Menopause
หญิงวัยทอง
คุณภาพชีวิต -- บ้านตาก (ตาก)
วัยหมดระดู -- บ้านตาก (ตาก)
32 คุณภาพชีวิตผู้ประกอบการจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of street vendors at Tha Phae Walking Street Project Chiang Mai Province / ไพฑูรย์ เยาวโสภา / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
พ่อค้า -- เชียงใหม่
Tha Phae Walking Street Project
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
33 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก / พนิดา พาลี / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มอาการเนโฟรติค
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การพยาบาล
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Nephrotic syndrome
34 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เจษฎา บุญทา / 2545 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- in old age
35 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน = Factors affecting quality of work life of health personnel in primary care unit, lamphun province / ดาลัด จันทรเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Personal management
Quality of work life
Job satisfaction
คุณภาพชีวิตการทำงาน
Dissertation,academic -- public health
36 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors affecting professional nurses' quality of working life at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ผาณิต สกุลวัฒนะ / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life
37 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of nursing care based on theory of goal attainment on health behaviors and quality of life among persons with heart failure / ปนัดดา สุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing theory
Health behavior
Quality of life
Heart failure
38 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of cardiac rehabilitation on functional capacity and quality of life among the elderly with coronary artery disease / กัณหา ปานสมุทร์ / 2547 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ -- หลอดเลือด
หลอดเลือดโคโรนารีย์
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Cardiac care facilities
Quality of life
Coronary disease
39 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of home cardiac rehabilitation on peak oxygen uptake and quality of life among persons with coronary artery disease / ผาสุข แก้วเจริญตา / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Oxygen
Quality of life
Coronary disease
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- ผู้ป่วย
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
40 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อคุณภาพชีวิตและอัตราการกลับมารักษาซ้ำของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of self-management enhancement on quality of life and rehospitalization rate among elderly with heart failure / ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- management
Quality of life
Aging
Heart failure


Page : 1 2 3