ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 26 รายการ จากคำว่า Production

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of farmers' strategies in post-monsoon cotton production systems using sustainable livelihoods framework in rainfed upland of central Myanmar = การวิเคราะห์ยุทธวิธีของเกษตรกรในระบบการผลิตฝ้ายหลังฤดูมรสุมโดยใช้กรอบวิเคราะห์การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนในพื้นที่สูงอาศัยน้ำฝนภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ / Myint Myint Khaing / 2011 /Full Text
Subject
Cotton
Cotton -- Production
2 Analysis of rice production and contributions to Cambodian economic growth = การวิเคราะห์การผลิตข้าวและการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา Voeurn Nhat / Voeurn, Nhat / The 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects -- Cambodian
Economic development -- Cambodian
Production (Economic theory)
3 Application of fungi enzymes for bio-ethanol production from agricultural residues = การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากฟังไจเพื่อผลิตไบโอ1เอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร / Thanuchanok Chairin / Chiangmai The Chiangmai 2013 /Full Text
Subject
Bioethanol -- Production
4 Breeding ecology of the Asian paradise flycatcher (Terpsiphone paradisi) in Thailand = นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi) ในประเทศไทย / Pattamavadee Ngoenjun / 2010 /Full Text
Subject
Birds
Reproduction
Animal ecology
5 Characterization and production of bioplastics from coffee pulps = คุณลักษณะและการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเนื้อผลกาแฟ Kanet Pakdeepak / Kuntapas Kungsuwan / 2015 /Full Text
Subject
Plastics -- Production
Biodegradable plastics
Plastics -- Biodegradation
Coffee
6 Development of a sexual and reproductive health education program for Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่นไทยตอนต้น / Pregamol Rutchanagul / 2003 /Full Text
Subject
Sex
Reproductive health
Dissertations, academic -- nursing
Sex
Reproduction
7 Development of anti-islanding hybrid detection technique in grid-connected distributed generation = การพัฒนาวิธีการตรวจจับแบบไฮบริดสำหรับการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว / Manop Yingram / The 2014 /Full Text
Subject
Distributed generation of electric power
Electric power production
Electricity
8 Effect of FSH treatment on number and development of bovine oocytes retrieved by non-ultrasound guided transvaginal ovum pick-up = ผลของการให้ฮอร์โมน FSH ต่อจำนวนและการพัฒนาของเซลล์ไข่โคที่เก็บด้วยวิธีเจาะดูดผ่านผนังช่องคลอดโดยไม่พึ่งอัลตร้าซาวด์ / Anucha Sathanawongs / 2004 /Full Text
Subject
Cattle -- Reproduction
Cattle -- Breeding
Veterinary ultrasonography
9 Effects of cytokinins and mechanical methods on propagation of musa (ABB) cv. 'Nam Wa' in Chiang Mai Province, Thailand = ผลของไซโตไคนินและวิธีกลต่อการขยายพันธุ์ของกล้วยน้ำว้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Langford Elizabeth / Langford, Elizabeth / 2012 /Full Text
Subject
Bananas -- Chiang Mai
Bananas -- Reproduction
10 Effects of forest restoration activities on the species diversity of ground flora and tree seedlings Oranut Kropai / Oranut Khopai / 2000 /Full Text
Subject
Reforestation -- Chiang Mai
Forest reproduction -- Chiang Mai
Tree planting -- Chiang Mai
Trees -- Seedlings
Species diversity
11 Effects of monosodium glutamate on growth and reproductive capacity in famale rats = ผลของผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการสืบพัธุ์ในหนูเพศเมีย c / Pisamai Maungded / 1995 /Full Text
Subject
Rats -- Growth
Rat -- Reproduction
Monosodium glutamate
12 Enhancement of myrosinase production from Aspergillus sp. NR463 by Mutagenesis = การเพิ่มการผลิตไมโรซิเนสจาก Aspergillus sp. NR463 โดยการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ / Bordin Butr-indr / 2005 /Full Text
Subject
Aspergillus
Aspergillus -- Biotechnology
Chemical industry
Enzymes
Production
Myrosinase
Mutagenesis
13 Enhancing the propagation successof thai terrestrial orchids with mycorrhizal fungi = การเพิ่มความสำเร็จในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินของไทยด้วยเชื้อราไมคอร์ไรซา / Ruangwut Chutima / Chiang mai 2012 /Full Text
Subject
Orchids -- Reproduction
Mycorrhizal fungi
14 Factors affecting farmers' self-reliance in organic KDML 105 rice production, Thung Kula Rong Hai Area = ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ / Napharat Vetchasitniraphai / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Production management
15 Feasibility analysis for community-scale electricity generation from biomass under constraints of logistics, technology and environmental impact = การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนจากชีวมวลภายใต้เงื่อนไขของโลจิสติกส์เทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / Jenjira Piamdee / The school 2012 /Full Text
Subject
Biomass
Biomass energy
Electric power production
16 Hydrogen production from biomass wastes by chemical-milling-heating method = การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากของเหลือชีวมวลด้วยวิธีเคมี การบด การให้ความร้อน / Kanatip Kumproa / 2015 /Full Text
Subject
Hydrogen -- Production
Biomass
17 Milk production and marketing systems in The Red River Delta, Vietnam Chu Thi Kim Loan / Chu, Thi Kim Loan / 2000 /Full Text
Subject
Milk production -- Vietnam
Milk trade -- Vietnam
18 Optimal operation scheduling of Nam Ngum-1 and Nam Leuk hydropower plants = การกำหนดแผนการดำเนินงานที่เหทาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม-1 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก / Phengsouk Deevanhxay / The 2013 /Full Text
Subject
Nam Ngum-1 Hydropower Plants
Nam Leuk Hydropower Plants
Hydroelectric power plants
Electricity
Electric power production
19 Optimization of sequential simplex in bioreactor for highly efficient production of secreted single chain variable fragment against HIV-1 matrix protein in Escherichia coli = การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับซีเควนเชียล ซิมเพล็กซ์ในชีวปฏิกรณ์เพื่อผลิตซิงเกิลเชน แวริเอเบิล แฟรกเมนต์แบบคัดหลั่งต่อเมทริกซ์โปรตีนของ HIV-1 ใน Escherichia coli / Kannaporn Intachai / The 2013 /Full Text
Subject
Proteins -- Production
Proteins -- Analysis
20 Performance analysis of an organic rankine cycle with solar collectors and biomass for electricity generation = การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของวัฏจักรแรงคินที่ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า / Chakkraphan Thawonngamyingsakul / The 2013 /Full Text
Subject
Biomass
Electric power production


Page : 1 2