ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Primary nursing care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ ในหอผู้ป่วยหยักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a primary nursing model in pediatric intensive care unit, nakornping hospital, Chiang Mai province / เยาวภา จันทร์มา / 2555 /Full Text
Subject
Primary nursing care
Intensive care inits
Models, nursing
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Ruam Chit Primary Care Unit, Uttaradit Province / ณัฏฐพร พันแพง / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ความซึมเศร้า
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- อุตรดิตถ์. ตำบลร่วมจิต
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
3 กิจกรรมการให้บริหารของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพิจิตร / พรทิพย์ รัตนวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health services
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
สุขภาพ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
4 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่องานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / สุทธิหญิง ฝอยทอง / 2545 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบล
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
5 ความรู้และทัศนคติต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ / วราภรณ์ เขมโชติกูร / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Dissertations, academic -- nursing
Primary nursing care
พยาบาล -- ทัศนคติ
การพยาบาล
6 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า สถานีอนามัยชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Chaijumpol Health center, Uttaradit province / ศรีสอางค์ ชำนาญยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
7 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ สระมัจฉา / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health manpower
สาธารณสุขมูลฐาน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
อาสาสมัครสาธารณสุข -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)


Page : 1