ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Poultry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antimicrobial residue and preva ence of indicator bacteria having antimicrobial resistance isolated from marketed poultry in kathmandu, Nepal = สารปฎิชีวนะตกค้างและความชุกของเชื้อแบคทีเรียบ่งชี้ซี่งมีความต้านทานสารปฎิชีวนะเพาะแยกจากสัตว์ปีกที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเมืองกาฐมาณฑุ, ประเทศเนปาล Kamal Raj Acharya / Acharya, Kamal Raj / and Freie Universitat Berlin 2011 /Full Text
Subject
Poultry -- Nepal
2 Effect of probiotic lactic acid bacteria selected from poultry on productive performances, Eimeria Tenella infection and immunity in male broilers = ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดโปรไบโอติกที่คัดเลือกจากสัตว์ปีกต่อประสิทธิภาพการผลิตการติดเชื้อบิดไส้ตัน และภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อเพศผู้ / Charunee Kasornpikul / The 2009 /Full Text
Subject
Probiotics
Lactic acid bacteria
Eimera tenella
Coccidiosis
Poultry -- Diseases
3 Effects of dietary coffee silverskin supplementation on productive performance and immune response of Broiler = ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ / Kanlayanee Srijan / 2015 /Full Text
Subject
Broilers (Poultry) -- Diseases
Feeds
4 Effects of dietary Cordyceps (Cordyceps militaris) supplementation on productive performance and immune response of Broilers = ผลของการเสริมเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ / Kuttiga Kantadoung / 2015 /Full Text
Subject
Broilers (Poultry)
Immunity
Feeds
5 Effects of Synbiotics on stress, Oxidative Stress and Pathology in Broilers Under Caecal Coccidiosis = ผลของซินไบโอติกต่อภาวะเครียด ภาวะเครียดออกซิเดชัน และพยาธิวิทยาในไก่กระทงติดเชื้อบิดไส้ตัน / Surawat Chalorsuntisakul / 2010 /Full Text
Subject
Broilers (Poultry) -- Health
Stress
Oxidative stress
Pathology, Veterinary
6 Integration of monitoring and controlling of avian influenza: A comparison between single outbreak and re-outbreak areas in Northern Thailand = การบูรณาการการเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนก: การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ระบาดครั้งเดียวกับพื้นที่ระบาด ซ้ำหลายครั้งในภาคเหนือของประเทศไทย / Somphorn Phornwisetsirikun / The 2013 /Full Text
Subject
Avian influenza -- Prevention and control
Avian influenza -- Thailand, Northern
Poultry -- Virus diseases
7 Isolation and identification of salmonella spp. from chicken meat in Hanoi, Vietnam = การแยกและจำแนกเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไก่ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม / Luu Quynh Huong / 2005 /Full Text
Subject
Salmonellosis in poultry -- Vietnam
Bercterial diseases in poultry -- Vietnam
Salmonellosis -- Vietnam
8 Molecular characterization of Campylobacter isolated from chickens and humans in Northern Thailand = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของเชื้อ Campylobacter จากไก่ และคนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Tongkorn Meeyam / 2003 /Full Text
Subject
Campylobacter infections in poultry -- Thailand, Northern
Campylobacter -- Thailand, Northern
9 Prevalence and antimicrobial resistance of campylobacter spp. in fresh poultry meat in Nueva Ecija. Philippines = ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ในเนื้อสัตว์ปีก เมืองนัววาเอซิจา ประเทศฟิลิปปินส์ Fredelon Bunnao Sison / Sison, Fredelon Bunnao / The 2013 /Full Text
Subject
Drug resistance in microorganisms
Campylobacter
Poultry
10 Prevalence and antimicrobial susceptibility of listeria monocytogenes in fresh poultry products in Bandung, Indonesia = ความชุกและความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก เมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซีย Yoni Darmawan Sugiri / Sugiri, Yoni Darmawan / The 2013 /Full Text
Subject
listeria monocytogenes
Microorganisms
Poultry
11 Prevalence of salmonella and camphlobacter spp. from broiler meat in abattoirs at Ho Chi Mihn City, Vietnam = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาแลเเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์จากเนื้อไก่ในโรงฆ่าสัตว์ที่นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม Vo Ngoc Bao / Vo, Ngoc Bao / 2005 /Full Text
Subject
Salmonella
Camphlobacter
Poultry diseases
Broiler carcases classification
Slaughtering and slaughter houses -- Vietnam -- Ho Chi Mihn
12 Prevalence of salmonella SPP . INN broiler breeding flocks during production in a poultry compartment in northern Thailand =ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงระหว่างการผลิตในหน่วยการผลิตในภาคเหนือ ประเทศไทย Nion Boonprasert / Nion Boonprasert / 2009 /Full Text
Subject
Salmonella
Salmonellosis in animals
Broilers (Poultry)
13 Prevalence of salmonella spp. in broiler farms in a production compartment in Northern Thailand = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในหน่วยการผลิตไก่กระทงในภาคเหนือ ประเทศไทย / Wanida Chaengprachak / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Salmonella
Poultry -- Diseases
14 Production of Recombinant OmpH from Avian Pasteurella multocida Strain X-73 Using Mammalian Cell Expression Vector System = การผลิต Recombinant ของ OmpH จากเชื้อ Avian Pasteurella multocida สายพันธุ์ X-73 ด้วยวิธี Mammalian Cell Expression Vector System / Arunee Thanasarasakulpong / 2013 /Full Text
Subject
Poultry -- Diseases
Poultry -- Diseases -- Prevention and control
15 Qulaity improvement of coconut meal by enzyme for applications in feed production / Chatchai Sa-Nguansook / 2002 /Full Text
Subject
Feeds
Poultry -- Feeding and feeds
Coconut meal
16 The Status of hygienic practices of small scale poultry slaughterhouse in Thailand: an ecohealth approach = สถานภาพของการปฎิบัติด้านสุขศาสตร์ของโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในประเทศไทยตามแนวทาง EcoHealth / Suwit Chotinun / The 2015 /Full Text
Subject
Slaughtering and slaughter-houses
Poultry
Food handling
Ecosystem management


Page : 1