ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Postharvest technology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anatomical and biochemical changes in sulphur dioxide treated longan fruit during storage at low temperature = การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและชีวเคมีของผลลำไยที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ / Wilasinee Chitbanchong / The 2010 /Full Text
Subject
Longan -- Preservation
Longan -- Postharvest technology
2 Application of Chitisan-based coating incorporated with Citric Acid and Potassium Sorbate to delay pericarp browning, chilling injury and decay of fresh longan fruit = การใช้ไคโตซานร่วมกับกรดซิตริก และโปแตสเซียมซอร์เบตเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีน้ำตาลของเปลือก อาการสะท้านหนาวและการเน่าเสียของผลลำไยสด / Wittaya Apai / 2009 /Full Text
Subject
Chitisan
Fruit -- Postharvest technology
Postharvest Technology
3 Assessment maturity indices and quality of kabocha (Cucurbita maxima) fruit by near infrared spectroscopy = การประเมินดัชนีความแก่และคุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี / Nadthawat Muenmanee / The 2014 /Full Text
Subject
Pumpkin -- Postharvest technology
Postharvest technology
4 Development of ChitosanMethycellulose film for fresh-cut fruit = การพัฒนาฟิลม์ไคโตซานเมทิลเซลลูโลสสำหรับผลไม้สดหั่นชิ้น / Jurmkwan Sangsuwan / 2008 /Full Text
Subject
Fruit -- Harvestins
Fruit -- Postharvest technology
5 Development of coating formulas for shelf life and storage life extensions of 'Cat Hoa Loc' mango fruit = การพัฒนาสูตรของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการวางจำหน่ายและการ เก็บรักษาผลมะม่วงพันธุ์ กั๊ก ฮัว ล๊อก Do Chi Thinh / Do, Chi Thinh / The 2014 /Full Text
Subject
Mango -- Postharvest technology
Protective coatings
6 Effects of oxalic acid, sodium hypochlorite and wax coating on qualities of Vietnamese longan fruit cv. long during low temperature storage = ผลของกรดออกซาลิก โซเดียมไฮโพคลอไรต์ และการเคลือบผิวด้วยไขต่อคุณภาพของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่องระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ Le Ha Hai / Le, Ha Hai / The 2015 /Full Text
Subject
Longan -- Postharvest technology
Longan -- Vietnam
Sodium hypochlorite
7 Effects of temperature and waxing on fruit quality of five oriental pear (Pyrus pyrifolia) cultivars during storage = อิทธิพลของอุณหภูมิและการเคลือบผลด้วยสารเคลือบไขที่มีต่อคุณภาพของผลสาลี่จีน (Pyrus pyrifolia) 5 พันธุ์ระหว่างการเก็บรักษา / Artit Thongaram. / 1988. /Full Text
Subject
Pear -- Storage.
Pear -- Postharvest technology.
Fruit -- Waxing.
Temperature -- Physiological effect.
Plants, Effect of temperature on.
8 Physico-chemical properties and cooking quality of freshly harvested paddy cv. Khao Dawk Mali 105 as affected by accelerated aging factors = สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพการหุงต้มของข้าวใหม่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมื่อถูกทำให้เก่าด้วยปัจจัยการเร่งอายุ / Kraisri Pisithkul / 2009 /Full Text
Subject
Rice -- field experiments
Postharvest technology
9 Reduction of chlorpyrifos residue in fresh bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) after harvest using ultrasonication and ozonation = การลดสารตกค้างคลอไพริฟอสในพริกขี้หนูสดหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้อัลตราโซนิกและโอโซน / Sarunya Pengphol / school 2012 /Full Text
Subject
Pesticides
Spraying and dusting residues in agriculture
Hot peppers -- Postharvest technology
Ozone


Page : 1