ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Pictorial course computer

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยแบบรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สำหรับผู้ป่วยเด็ก = The devalopment of Thai version quality of life pictorial instrument via computer software for juvenile patients / นงพรรณ มโนยศ / 2549 /Full Text
Subject
Pictorial course computer
Quality of life


Page : 1