ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 45 รายการ จากคำว่า Physics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 3D shear wave velocity model across Thailand using surface wave inversion of ambient seismic noise = แบบจำลองความเร็วคลื่นเฉือนสามมิติบริเวณประเทศไทยโดยการผกผันคลื่นผิวดินของสัญญาณรบกวนคลื่นไหวสะเทือนล้อมรอบ / Pariyakorn Petkaew / The 2015 /Full Text
Subject
Geological modeling
Geophysics
Vibration
2 A Sequence stratigraphic framework of the prograding facies in the Northern Taranaki Basin, New Zealand = การลำดับชั้นหินของชุดตะกอนลาดไหล่ทวีปในแอ่งทารานากิตอนเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ / Nuttakarn Panpichityota / The 2016 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Sediments (Geology) -- Analysis
Rocks, Sedimentary
Geophysics
3 Characterization and optimization of electron beam at Suriya project = การหาลักษณะเฉพาะและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของลำอิเล็กตรอนของโครงการสุริยา / Keerati Kusoljariyakul / 2008 /Full Text
Subject
Electrons
Particles (Nuclear physics)
4 Correlations between in-flight particle characteristics and microstructure of ZnAll2Si arc sprayed coatings = สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของอนุภาคอินไฟต์และโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบ ZnAll2Si ที่พ่นเคลือบแบบอาร์ก / Budsarakam Phangsee / 2007 /Full Text
Subject
Microstructure
Microstructures
Particles
Particle physics
Quantum theory
5 Deposition of metal-doped diamond-like carbon film using dual cathodic arc plasma sources = การตกสะสมของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่มีโลหะเจือโดยใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาแบบแคโธดิก อาร์กคู่ / Nitisak Pasaja / 2008 /Full Text
Subject
Physics
6 Detecting thin sedimentary strata and predicting hydrocarbon potentiality using spectral decomposition in an area of the Malay Basin, The Gulf of Thailand = การตรวจหาชั้นหินตะกอนบางและการทำนายศักยภาพด้านไฮโดรคาร์บอนโดยใช้การแยกสเปกตรัมในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย S.M. Zabir Hossain / Hossain, S.M. Zabir / 2009 /Full Text
Subject
Rocks, Sedimentary
Geophysics
7 Detection of gas in sandstone reservoirs using amplitude versus offset attributes analysis in an area of Malay basin, gulf of Thailand = การตรวจหาแก๊สในชั้นหินทรายกักเก็บ โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / San Min / The 2009 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Sand -- Analysis
Geophysics
8 GPR and seismic noise suppression using singular value decomposition technique and correlate seismic result with borehole logging in Mae Sot basin = การกำจัดสัญญาณรบกวนของเรดาร์หยั่งลึกชั้นดินและคลื่นไหวสะเทือนด้วยวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้ค่าเอกฐาน และเทียบสัมพันธ์ผลคลื่นไหวสะเทือนกับข้อมูลหลุมเจาะของแอ่งแม่สอด / Ukot Charanyananda / 2013 /Full Text
Subject
Geophysical surveys -- Tak
Geophysical surveys
Geophysics
9 Gravity and aeromagnetic data interpretation of Chiang Mai Basin Northern Thailand = การแปลความหมายข้อมูลการสำรวจความโน้มถ่วง และข้อมูลการสำรวจสนามแม่เหล็กทางอากาศ ของแอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Jemal Ali Beshir. / Beshir, Jemal Ali. / 1993. /Full Text
Subject
Gravity.
Aeromagnetic prospecting.
Geophysics -- Thailand, Northern.
Chiang Mai Basin.
10 Hydrocarbon prediction by simultaneous inversion of seismic data set from an area in Malay Basin, Gulf of Thailand = การทำนายไฮโดรคาร์บอนโดยการผกผันหลายชั้นจากชุดข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Wuttipong Nubanjong / 2012 /Full Text
Subject
Hydrocarbons
Petroleum
Geophysics
11 Hydrocarbon Seal Delineation by Pore Pressure Prediction from Reflection Seismic Data in an area of the Pattani Basin,the Gulf of Thailand = การกำหนดหินกันการรั่วซึมไฮโดรคาร์บอนโดยการทำนายแรงดันรูพรุนจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานีอ่าวไทย / Kiattisak Yodton / 2009 /Full Text
Subject
Geophysics
Pressure
12 Laboratory study of quaternary sediment resistivity related to groundwater pollution at Mea-Hia Landfill, Mueang District, Chiang Mai province = การศึกษาในห้องปฎิบัติการเพื่อหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของตะกอนควอเทอร์นารี ที่สัมพันธ์กับการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน บริเวณหลุมฝังกลบขยะแม่เหียะ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nisa Sichan / 2006 /Full Text
Subject
Electric resistance
Groundwater -- Pollution
Laboratory techniques -- Analysis
Physics
Physics -- Study and teaching
13 Laser Microvias Drilling of Thin Film Polyimides = การโคลนนิ่ง การเจาะรูขนาดจุลภาคบนแผ่นฟิล์มบางพอลิอิมายด์โดยใช้ เลเซอร์ Tawan Chokepaichitkool / Roeger, Brent / 2010 /Full Text
Subject
Thin films
Physics
14 Lithology identification and prediction through amplitude variation with offset analysis in an area of the malay basin, gulf of Thailand = การระบุและการทำนายวิทยาหินจากการวิเคราะห์การแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในบริเวณหนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย Jerreh Borrow / Borrow, Jerreh / 2008 /Full Text
Subject
Geophysics
Physics
Science
15 Porosity, permeability, and hydrocarbon sa turation estimation of the a sandstone reservoir in an area of the pattani basin, gulf of Thailand, using collocated cokriging from 3-D seismic and well log data = การประทาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนในหินทรายกักเก็บเอของพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานีอ่าวไทยโดยใช้วิธีคอลลอเคทโคคริกกิงจากข้อมูลคลื่นไหวสะเเทือน 3 มิติและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ / Woruchchira Phrommathape / 2009 /Full Text
Subject
Alkanes
Hydrocarbons
Geophysics
16 Porosity, permeability, and Hydrocarbon Saturation Estimation of the A Sandstone Reservoir in an Area of the Pattani Basin, gulf of Thailand, using seismic attribute analysis and well log data = การประมาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนในหินทรายกักเก็กเอ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานี อ่าวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ / Charongporn Praipiban / 2009 /Full Text
Subject
Hydrocarbons
Geophysics
Porosity
17 Quality improvement comparison between time-space window varying median filter and two-dimension lower- upper-middle filter for noisy seismic data = การเปรียบเทียบการปรับปรุงคุณภาพระหว่างตัวกรองมัธยฐานแบบปรับเปลี่ยนหน้าต่างเวลา-ปริภูมิและตัวกรองค่าต่ากว่า-สูงกว่า-กึ่งกลางสองมิติสำหรับข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่มีสัญญาณรบกวน / Siriphon Somsri / The 2012 /Full Text
Subject
Geophysics
18 Reservoir delineation of 3d seismic data by prestack simultaneous inversion = การระบุขอบเขตแหล่งกักเก็บของข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติโดยการผกผันพร้อมกันก่อนการซ้อนทับ / Zubair Ahmed / The 2013 /Full Text
Subject
Geophysics
Geophysical surveys
19 Secondary particle spectra from neutron induced nuclear reaction in the 14-100 MeV region = สเปกตรัมของอนุภาคทุติยภูมิที่ปลดจากปฎิกิริยานิวเคลียร์เหนี่ยวนำโดยนิวตรอนในช่วงพลังงาน 14-100 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ / Udomrat Tippawan / 2004 /Full Text
Subject
Particles (Nuclear physics)
Nuclear reaction
20 Seismic stratigraphy in block B, Mekong basin, offshore Vietnam = การลำดับชั้นหินจากเลื่นไหวสะเทือนในบล็อคบี บริเวณแอ่งแม่โขงนอกชายฝั่งเวียดนาม Hoang Viet Bach / Hoang, Viet Bach / 2006 /Full Text
Subject
Major geophysics
Geology, Stratigraphic


Page : 1 2 3