ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Peritoneal dialysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of the care of persons with continuous ambulatory peritoneal dialysis, Dok Khamtai District Phayao province / อัจฉรา พรหมเสน / 2557 /Full Text
Subject
Peritoneal dialysis
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Situational analysis of self-care enchancement among elderly patients receiving continnous ambulatory peritoneal dialysis, Chiangrai regional hospital / จิราภรณ์ สุพลมาตย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health care -- in old age
Peritoneal dialysis
3 พฤติกรรมการจัดการตนเอง และปัจจัยทำนายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง = Self-management behaviors and predicting factors in elders with end stage renal disease undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis / สุพิชา อาจคิดการ / 2555 /Full Text
Subject
Self management
Kidney diseases
Peritoneal dialysis


Page : 1