ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Patient transfer

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างหน่วยวิสัญญีและห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Communication quality improvement for patient transfer between anesthetic unit and recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จิราพร ดำงาม / 2557 /Full Text
Subject
Communication
Patient transfer
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management during patients's Inter-hospital transfer, Bankkok hospital, Uttaradit province / พรรณทิพย์ โพธิ์รัตน์พิทักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
Risk management
Patient transfer


Page : 1