ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 45 รายการ จากคำว่า Parasitology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of gnathostomiasis in experimental animals : antibody and eosinophil responses = การศึกษาโรคพยาธิตัวจี๊ดในสัตว์ทดลอง : การตอบสนองของแอนติบอดีและอิโอสิโนฟิล / Wanchai Maleewong / 1985 /Full Text
Subject
Medical parasitology
Parasitic diseases
Immunoglobulins
Eosinophiles
Animal experimentation
2 A systematic investigation of the exsheathment and midgut penetration of nocturnally subperiodic (NSP) brugia malayi microfilariae in a refractory vector, aedes aegypti (Thailand Strain) = การตรวจสอบอย่างมีระบบของการลอกคราบและการไชกระเพาะอาหารของไมโครฟิลาเรียของพยาธิ brugia malayi ชนิด nocturnally subperiodic (NSP) ในยุงลาย aedes aegypti (สายพันธุ์ไทย) ที่ไม่เป็นพาหะนำโรค / Nuchpicha Intakhan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
3 A whole-year study of the flying A activity of black fly attracted to hymans in Doi Suthep-pui national park = การศึกษาทั้งปีของการบินเข้าหาคนของริ้นดำที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย / Nirun Ittiponpanya / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Simuliidae
4 Analysis of transcriptome and proteome in salivary glands of adult female simulium asakoae = การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมและโปรติโอมในต่อมน้ำลายของ Simulium asakoae ตัวเต็มวัยเพศเมีย / Sittaporn Singlam / 2006 /Full Text
Subject
Disseriations, academic -- Parasitology
Simuliidae
5 Biology and hybridization of two Karyotypic forms of Anopheles vagus doenitz in Chiang Mai province / Trerayut Suntaravitun / 2001 /Full Text
Subject
Anopheles -- Chiang Mai
Mosquitoes -- Larvae -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Hybridization
Crossing over (Genetics)
Anopheles
6 Biology and morphology of forensic entomological important sarcophagid flies (diptera: sarcophagidae) = ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของแมลงวันหลังลายที่มีความสำคัญทางนิติเวชกีฎวิทยา / Chutharat Samerjai / 2015 /Full Text
Subject
Entomology
Sarcophagidae
Dissertations, academic -- Parasitology
7 Biology of the fly Chrysomya rufifacies (Macquart): prevalence, morphology of larva anddevelopmental rate of larva in laboratory / Sirisuda Lertthamnongtham / 2001 /Full Text
Subject
Flies -- Chiang Mai
Blowflies -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
8 Brain histology of young and old adult male blow fly Chrysomya megacephala / Rungkanta Methanitikorn / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Chrysomya megacephala
House flies
9 Chemical composition and larvicidal efficacy of essential oils and their combined formulations against anopheles cracens = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหยและสูตรผสมต่อยุงก้นปล่อง / Jitrawadee Intirach / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils, Volatile
Plants, Medicinal
Piper
Curcuma
Myristica fragrans
Argemone
Foeniculum
Anopheles
10 Chemical composition and repellent efficacy of plant products against aedes aegypti and anopheles minimus (diptera: culicidae) = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพไล่ยุงของผลิตภัณฑ์จากพืชต่อยุงลาย aedes aegypti และยุงก้นปล่อง anopheles minimus (diptera: culicidae) / Rukpong Sanghong / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Anopheles
11 Development of an allele-specific PCR (AS-PCR) technique for the detection of a valine to glycine substitution at position 1016(V1016G) in Domain II of the voltage gated sodium channel gene of aedes aegypti (Diptera :Culicide) = การพัฒนาเทคนิค allele-specific PCR (AS-PCR) สำหรับการตรวจหาการแทนที่วาลีนด้วยไกลซีนที่ตำแหน่ง 1016(V1016G) ใน Domain II ของ voltage gated sodium channel ยีนของยุงลาย aedes aegypti (Diptera :Culicide) Steven Andy Stenhouse / Stenhouse, Steven Andy / 2013 /Full Text
Subject
Aedes
Pyrethroids
Parasitology
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Culicidae
Pyrethrins
12 Diagnosis of human strongyloidiasis by coproantigen detection using a monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay Watcharee Konggrat / Watcharee Kongrat / 2002 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Enzyme-linked immunosorbent assay
Strongyloidiasis
Dissertations, academic -- Parasitology
Antibodies, monoclonal
Strongyloidiasis
Enzyme-linke immunosorbent assay
13 Effect of neem extract against housefly, musca domestica L. (Diptera: muscidae) and blowfly, chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae) = ผลของสะเดาสกัดต่อแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) และแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae) / Sirisuda Siriwattanarungsee / 2008 /Full Text
Subject
Housefly
Insects
Insects -- Effect of pollution on
Parasitology
Dissertations, academic -- parasitology
14 Effect of spirogyra neglecta extract on renal organic anion transporter 1 and 3 function in type 2 diabetic rats = ผลของสารสกัดสาหร่ายเตา (spirogyra neglecta) ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ ชนิดที่ 1 และ 3 ในท่อไตของหนูขาวที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / Atcharaporn Ontawong / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Extracts
Algology
Antioxidants
Diabetes -- Treatment
15 Essential oil-derived larvicides for the control of mosquito vectors / Daruna Champakaew / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils, volatile
Plant, medicinal
Culicidae
16 Evaluation of the appropriate bait for adult blow fly, chrysomya megacephala, using the new model of wind tunnel and field study / Kittikhun Moophayak / 2012 /Full Text
Subject
Blowflies
Dissertations, academic -- Parasitology
17 Evalution of the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice on digesting fish for detection of metacercariae / Toon Prawang / 2001 /Full Text
Subject
Liver flukes
Metacercaria
Digestive enzymes
Pineapple juice
Papaya
Fishes
Disserstations, academic -- Parasitology
Digestion
Papaya juice
Pineapple juice
Metacercariae
Fishs
18 Expression of vascular endothelial growth factor during nurse cell formation in trichinella spiralis and trichinella pseudospiralis infections = การแสดงออกของวาสคูลาร์เอ็นโดทีเลียลโกรทแฟกเตอร์ระหว่างการสร้างเนิร์สเซลล์ในการติดเชื้อ trichinella spiralis และ trichinella pseudospiralis / Pathamet Khositharattanakool / Graduat 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Vascular Endothelial Growth Factors
Trichinella spiralis
J5 protein, Trichinella pseudospiralis
19 Genetics and mating behavior of anopheles minimus species C and species E in laboratory / Damrongpan Thongwat / 2003 /Full Text
Subject
Mosquitoes -- Genetics
Courtship of animals
Sexual behavior in animals
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles -- Genetics
Culicidae
Sex behavior, animal
20 Genetics and morphology of anopheles maculatus having chromosomal form k = พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของยุงก้นปล่อง Anopheles maculatus ที่มีรูปแบบโครโมโซม K / Damrongpan Thongwat / 2008 /Full Text
Subject
Chromosomes
Anopheles Maculatus -- Genetic
Aspects
Dissertations, academic -- Parasitology


Page : 1 2 3