ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 27 รายการ จากคำว่า Orthodontics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Longitudinal study of Chondroitin-6-sulfate levels in human gingival crevicular fluid during orthodontic canine movement = การศึกษาระยะยาวของระดับคอนดรอยอิติน-6-ซัลเฟตในของเหลวร่องเหงือกคนในระหว่างการเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Nikom Jaito / 2005 /Full Text
Subject
Orthodontics
Chondrogenesis
2 Comparison of occlusion in patients with complete unilateral cleft lip and palate after one-stage and two-stage treatment = การเปรียบเทียบการสบฟันของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบขั้นตอนเดียวและการผ่าตัดแบบสองขั้นตอน / Titika Hunpinyo / The 2010 /Full Text
Subject
Occlusion (Dentistry)
Orthodontics
3 Comparison of three dimensions of interradicular areas and cortical bone thickness in Thai patients with class I and that with class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบแบบสามมิติบริเวณระหว่างรากฟัน และความหนาของกระดูกทึบในผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Nattida Khumsarn / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Orthodontics
4 Effects of artificial saliva contamination on the shear bond strength of orthodontic brackets with different adhesive systems = ผลกระทบของการปนเปื้อนน้ำลายเทียมต่อกำ ลังยึดติดแบบเฉือนของแบร็กเกตจัดฟันด้วยระบบสารยึดติดต่างชนิด / Laksiree Laohanant / The 2011 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
5 Effects of continuous and interrupted orthodontic force patterns on chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic canine movement = ผลของแรงทางทันตกรรมจัดฟันแบบต่อเนื่องและแบบขาดช่วงต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอปิโทป) ขณะเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Rattakate Threesuttacheep / 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Teeth
6 Effects of force magnitude on chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic canine movement = ผลของขนาดแรงต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป) ระหว่างการเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Kanlaya Insee / The 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dentistry
7 Effects of lip thickness on alveolat bone grafting outcomes in patients with complete unilateral cleft lip and palate : Finite Element Analysis = ผลกระทบจากความหนาริมฝีปากต่อผลของการปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ : ระเบียบวิเคราะห์ไฟไนท์เอลิเมนต์ / Siraseth Mongkolupatham / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Bone-grafting
Lips
Teeth -- Diseases
8 Elastic limit and force decay among three forms of orthodontic elastomeric chains / Chananya Wisuttisak / 1999 /Full Text
Subject
Orthodontics
Elastomers
Orthodontic corrective -- research
Tooth movement -- research
9 External apical root resorption of the maxillary incisors in orthodontic patients: Associated factors and radiographic evaluation = การละลายที่ปลายรากฟันด้านนอกของฟันตัดบนในผู้ป่วยจัดฟัน: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการประเมินทางภาพถ่ายทางรังสี / Kamonporn Nanekrungsan / The 2008 /Full Text
Subject
Dental pulp cavity
Orthodontics
10 Finite element analysis of maxillary molar distalization with distalizing force = การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ของการเคลื่อนฟันกรามบนไปด้านไกลกลางด้วยแรงที่ทำให้เคลื่อนไปด้านไกลกลาง ;การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ของการเคลื่อนฟันกรามบนไปด้านไกลกลางด้วยแรงที่ทำให้เคลื่อนไปด้านไกลกลาง / Hadsamanan Chalermwong / The 2014 /Full Text
Subject
Orthodontics
Finite element method
Molars
11 Influence of insertion angulations of miniscrew implant on the mechanical retention = อิทธิพลของมุมการปักของหลักยึดหมุดเกลียวขนาดเล็กต่อการยึดทางกลศาสตร์ / Sirinun Arunyawongsakorn / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
12 Influence of orthodontic miniscrew implant sizes and loading forces on stress distribution: Finite element method = อิทธิพลของขนาดหมุดเกลียวขนาดเล็กที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันและขนาดของแรงต่อการกระจายความเค้น: ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ / Sarinporn Torut / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
Finite element method
13 Monitoring of Alkaline Phosphatase levels around maxillary molars and miniscrew implants during odthodontic molar intrusion = การติดตามตรวจสอบ ระดับอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสรอบฟันกรามบนและวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กระหว่างการดันฟันกรามเข้าเบ้าฟันทางทันตกรรมจัดฟัน / Suwit Thaithamayanon / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Alkaline Phosphatase
14 Monitoring of chondroitin sulfate epitope (WF6 EPITOPE) levels in peri-miniscrew implant crevicular fluid under orthodontic forces = การติดตามตรวจสอบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทป (ดับเบิ้ลยูเอฟซิก อิพิโทป) ในของเหลวรอบหมุดเกลียวขนาดเล็กภายใต้แรงเคลื่อนฟัน / Imjai Intachai / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
15 Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems for Bonding Orthodontic Brackets to Porcelain Surfaces = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือน เมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวพอร์ซเลน / Ruankeaw Teepaganont / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dental adhesives
Dental bonding
16 Shear bond strength of different adhesuve system for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือนเมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Kittinunt Chotikaew / The 2010 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental adhesives
Orthodontics
17 Shear bond strength of one-stop and two-step self-etching adhesive systems for bonding ceramic brackets = ความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ขั้นและแบบ 2 ขั้น สำหรับการยึดแบร็กเกตเซรามิค / Peeriya Ratanawongphaibul / The 2003 /Full Text
Subject
Dental bonding
Orthodontics
18 Shear bond strengths and failure modes of three self-etching adhesive systems in orthodontic bracket placement = กำลังแรงยืดแบบเฉือนและลักษณะความล้มเหลวของระบบเซลเอซซิ่งแอดฮีซิฟสามชนิดในการยึดเบรกเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Russameejan Keratsuksakul / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
19 Shear bond strengths of chemically, visible light and dual cured composite resins in orthodontics / Jantima Ariyanon / 1999 /Full Text
Subject
Dental resins
Light
Orthodontics
Composite resins -- research
Orthodontic brackets -- composite resins -- research
20 Skeletal and soft tissue profile changes after incisor retraction in adult / Sumattra Tanasrivanitchai / 1997 /Full Text
Subject
Thesis, dental
Orthodontics
Orthodontics, Corrective
Incisors


Page : 1 2