ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Orchids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of genetic relationship and marker of genus phalaenopsis and hybrids by molecular techniques = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเครื่องหมายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและลูกผสมด้วยเทคนิคทางโมเลกุล / Pratchya Taywiya / 2010 /Full Text
Subject
Orchids -- Breeding
Hybridization
Plant genetics
Molecular genetics
2 Anti-inflammatory activities of aqueous and ethanolic extracts from anoectochilus burmannicus = ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำและเอทานอลจากนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmannicus) / Phatcharaporn Budluang / The 2016 /Full Text
Subject
Orchids -- Micropropagation
Anti-inflammatory agents
3 Antioxidant activity of some orchidaceous plants = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของกล้วยไม้บางชนิด / Naphat Boonpanya / 2015 /Full Text
Subject
Orchids -- Analysis
Antioxidants
4 Crossability of Fragrant Dendrobium with Commercial Cultivars and Hybrids Identification by RAPD technique = ความสามารถในการผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้หวายกลิ่นหอมกับกล้วยไม้หวายพันธุ์การค้า และการจำแนกลูกผสมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี / Chita Inpar / 2008 /Full Text
Subject
Orchids culture
Orchid -- Breeding
5 Dendrobium protoplast culture / Kaewalin Kunasakdakul / 2002 /Full Text
Subject
Orchids -- Varieties
Orchid culture
Protoplasts
6 Detection of cymbidium mosaic virus (CyMV) form the in vitro culture of small shoot aspex of Dendrobium pompadour by infectivity test = การตรวจสอบหาซิมบิเดียมโมเสคไวรัสจากกล้วยไม้ปอมปาดัวร์ที่ใช้ยอดขนาดเล็กเลี้ยงในหลอดทดลอง โดยวิธีทำให้เกิดโรคบนพืชทดสอบ / Ratana Utayanugol / 2519 [1976] /Full Text
Subject
Cymbidium mosaic virus.
Cymbidium mosaic diseases.
Orchids -- Diseases and pests.
Plant viruses.
7 Effects of day length and Gibberellic acid on endogenous hormone levels and gene expression in flowering of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. = ผลของความยาววัน และกรดจิบเบอเรลลิกต่อระดับฮอร์โมนภายในและการแสดงออกของยีนในการออกดอกกล้วยไม้ช้างกระ / Bounma Phengphachanh / 2013 /Full Text
Subject
Orchids
Rhynchostylis gigantea
Genes
8 Enhancing the propagation successof thai terrestrial orchids with mycorrhizal fungi = การเพิ่มความสำเร็จในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินของไทยด้วยเชื้อราไมคอร์ไรซา / Ruangwut Chutima / Chiang mai 2012 /Full Text
Subject
Orchids -- Reproduction
Mycorrhizal fungi
9 Essential oil production in cell culture of Dendrobium parishii Rchb. f. = การสร้างน้ำมันหอมระเหยในเซลล์เพาะเลี้ยงของเอื้องครั่ง / Jakaphun Julsrigival / The 2012 /Full Text
Subject
Essenses and essential oils
Orchids
Plant extracts
10 Genetic relationship analysis of Habenaria and Pecteilis by RAPD technique = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล ฮาเบนาเรีย และเพคเทลิส โดยเทคนิคอาร์เอพีดี / Punpaka Sinumporn / 2014 /Full Text
Subject
Orchids
Heredity
11 Growth rates and stability of Thai orchid exports in Japanese, Italian and American markets / Pattana Youpensuk / 2000 /Full Text
Subject
Exports -- Thailand
Orchids -- Thaialnd
Thailand -- Commerce -- Japan
Thailand -- Commerce -- Italy
Thailand -- Commerce -- United States


Page : 1