ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Older people

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Copula-based selectivity model: applications to older workers in Thailand = การประยุกต์แบบจำลองคัดเลือกที่ใช้คอปปูลากับแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย / Anyarat Wichian / 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Older people
Work
2 Common Anesthetic Complications in Obstetric and Geriatric Patients: Risk Factors and Intervention = ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากการได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูติกรรมและผู้ป่วยสูงอายุ: ปัจจัยเสี่ยงและการรักษา / Decha Tamdee / 2012 /Full Text
Subject
Anesthetics
Childbirth -- Complications
Older people -- Complications
Patients
Anesthetics
Elderly
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
3 Development of community-based oral health care model for Thai dependent elderly = การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะพึ่งพิงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน / Tipruthai Prayoonwong / 2014 /Full Text
Subject
Dental hygiene
Teeth -- Care and hygiene
Older people
4 Development of the exercise self-efficacy scale for Chinese older adults = การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชาวจีน Guo Hong / Guo, Hong / 2008 /Full Text
Subject
Self-perception
Exercise for older people
Dissertations, Academic -- Nursing
5 Effects of oamily caregiver capacity building program on care ability and quality of care of dependent elders = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลและคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง / Supichaya Wangpitipanit / The 2014 /Full Text
Subject
Older people -- Care
Family
Caregivers -- in old age
Elderly
Quality of health care
6 Elderly falling risk screening system using multidisciplinary case based reasoning = ระบบคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุโดยการให้เหตุผลฐานกรณีแบบพหุวิทยาการ / Worasak Rueangsirarak / 2013 /Full Text
Subject
Knowledge management
Older people -- Care
Older people -- Health and hygiene
7 Factors contributing to dual-task related gait changes in elders = ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินขณะเดินพร้อมกับทำงานในผู้สูงอายุ / Suleeporn Wongcharoen / The 2011 /Full Text
Subject
Walking
Older people
Walking
Gait
Aged
8 Impact of footwear styles on postural control ability of female elderly = ผลกระทบจากรูปแบบรองเท้าต่อความสามารรถในการควบคุมการทรงท่าของผู้สูงอายุเพศหญิง / Supanee Chounchay / 2010 /Full Text
Subject
Human mechanics
Human physiology
Footwear, Shoes -- Physiological aspects
Older people
Postural Balance
Shoes
Aged
9 Learning organization on reverse logistics problems in ageing society = องค์กรแห่งการเรียนรู้บนปัญหาโลจิสติกส์ย้อนกลับในสังคมผู้สูงอายุ / Supawadee Putthinoi / The 2014 /Full Text
Subject
Organizational learning
Knowledge management
Older people
10 Maintaining elderly health by using central Thai local wisdom = การดำรงไว้ซึ่งสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคกลาง / Panicha Boonsawad / The 2015 /Full Text
Subject
Local wisdom
Older people -- Health and hygiene
11 Validation of a one-leg sit-to-stand test for the measurement of leg muscle strength and endurance in young adults = การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบการลุกขึ้นยืน จากนั่งด้วยขาข้างเดียวเพื่อวัดความแข็งแรงและความ ทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ใหญ่ตอนต้น / Eakarach Wongsaya / 2011 /Full Text
Subject
Older people -- Health and hygiene
Muscles


Page : 1