ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Occupational health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A program of reducting occupational health hazards in a wood furniture industry : participatory development = โปรแกรมการลดปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ :การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม / Warunthorn Jongrungrotsakul / 2013 /Full Text
Subject
Health
Occupational health
Industrial health
2 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบแกะสลักไม้ = Occupational health hazards and health status related to risk among wood carving informal workers / ประไพศรี กาบมาลา / 2555 /Full Text
Subject
Industrial health
Occupational health
Risk
Hazardous substance
3 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Occupational health hazards and health status related to risk among ageing workers in the seafood canning industry / เสาวลักษณ์ แก้วมณี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Occupational health
Risk
Aging
4 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของโรงงานยางแผ่นรมควัน = Occupational health harzards and health status related to risk among workers in a smoked rubber sheet plant / ประภัสสร อักษรพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Industrial health
Occupational health
Hazardous substances
5 ผลกระทบทางสุขภาพจากโรงงานปูนซีเมนต์ต่อประชาชน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Health impact from the cement factory on people in Bansa Subdistrict Chaehom distric Lampang province c / ชุมพล จันทร์ศูนย์ / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
โรงงานปูนซีเมนต์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- แง่อนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Health
Occupational health
6 ผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์บล๊อกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน = Health impacts of comment block production industry on stakeholders in Banphan municipality, Lamphun province / เบญจวรรณ เดชะวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Occupational health
7 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Work safety management system for nurses, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ปริศนา ทองอร่าม / 2559 /Full Text
Subject
Satety management
Occupational health
พยาบาล -- การบริหาร
ความปลอดภัยในการทำงาน


Page : 1