ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Obstetric and gynecologic nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of management for utilizing evidence in nursing practice, obstetrics and Gynecology Nursing Department at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ฐิติยา ศรีตะพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลนรีเวชวิทยา
Evidence-Based Medicine
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
Obstetric and gynecologic nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital


Page : 1