ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 24 รายการ จากคำว่า Nutrition

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุบ้านเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญหทัย บุญชู / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nutrition -- in old age
โภชนาการ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
บ้านเกาะกลาง (เชียงใหม่)
22 ผลการใช้โปรแกรมกระตุ้นการดูดกลืนในทารกคลอดก่อนกำหนด ต่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการดูดนม / ชลลดา ภูมิผล / 2539 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- เชียงใหม่
ทารก -- โภชนาการ
น้ำนมคน
Pediatric nursing
Infant, Premature -- Chiang Mai
Infant nutrition
Milk, Human
Breast feeding
Dissertations, Academic -- Nursing
23 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of information provision using video media on professional nurses' knowledge and practice in prevention of intravenous infusion related infections / อารีรัตน์ คงตัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Parenteral nutrition
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
การพยาบาล
24 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดารินทร์ เหมะวิบูลย์ / 2544 /Full Text
Subject
Food consumption -- Chiangmai
Nutrition
Vegetarian -- Chiangmai
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
บริโภคนิสัย
มังสวิรัติ -- แง่โภชนาการ


Page : 1 2