ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Nursing supervisory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง / ศิริพร พวงพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหาร
บุคลากรของโรงพยาบาล
บริการการพยาบาล
การตลาด
Dissertation, academic -- nursing
Marketing
Nursing, supervisory
2 การนิเทศงานของหัวหน้าพยาบาล และความพึงพอใจในงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สำลี บรรณเทศ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 6
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, academic -- nursing
Nursing supervisory
Satisfaction
3 การปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / ประกายแก้ว ธนสุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Nursing, supervisory
4 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing, supervisory
Nursing staff
5 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- กำแพงเพชร
การรับรู้
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing staff
Nursing, supervisory
6 การประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดของผู้บริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร สุริยะ / 2536 /Full Text
Subject
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Maketing
Nursing, Supervisory
7 การพัฒนาการนิเทศการพยาบาลของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of nursing supervision among after-houre nurse supervisors, Nakornping hospital, Chiang Mai province / สุดารัตน์ วรรณสาร / 2555 /Full Text
Subject
Nursing supervisory
8 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้าเวร = Development of preparation program for being charge nurses / ชมพูนุท ทิพย์ฝั้น / 2556 /Full Text
Subject
Nursing, supervisory


Page : 1