ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Nursing staff hospital

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Work ability among professional nurses in a University hospital and related factors วารุณี ตั้งสถาพรเจริญ / วารุณี ตั้งสถาเจริญพร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing staff hospital
2 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในทีมบุคลากรทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำพูน = Effectiveness of implementing an interpersonal communication skill training program in a nursing personnel team, outpatient department, Lamphun hospital / นุชรี จันทร์เอี่ยม / 2555 /Full Text
Subject
Programmed instruction
Communication
Nursing staff, hospital
3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย = Factors related to creativity among nurses in University hospitals / สุชาดา พาณิชกระจ่าง / 2557 /Full Text
Subject
Nurses
Creativeness
Nursing staff, hospital
4 ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่การใช้ถุงมือของบุคลากรพยาบาล = Effect of creative problem solving on glove utilization among nursing personnel / ดวงฤทัย จันเขียว / 2556 /Full Text
Subject
Creativeness
Nursing staff, hospital
Gloves, surgical


Page : 1