ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 23 รายการ จากคำว่า Nursing management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Conflict management and burnout among nurses in University hospitals, the people's republic of China = การจัดการความขัดแย้งและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Luo Yanfang / Luo, Yanfang / 2011 /Full Text
Subject
Conflict management
Nurses -- China
Dissertations, academic -- nursing
Conflict
Burn out (psychology)
2 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ความเสี่ยง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
Nurses
3 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล = Development of quality indicators for hospital infectious waste management / กาญจนา ตั้งต่อสุจริต / 2546 /Full Text
Subject
ขยะติดเชื้อ
ขยะทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Quality of health care
Waste management
4 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pain management among elders with peripheral arterial disease, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สิวลี ลือชัย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลอดเลือดแดงส่วนปลายตับ
ผู้สูงอายุ -- โรค
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
Aging
Vascular diseases
5 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช / ปพิชญา แสงเอื้ออังกูร / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล
ความเครียด
การบริหารงาน
Dissertations, academic -- nursing
Management
Stress
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพในงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of knowledge management among professional nurses in surgical nursing department, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / โสมวดี กล่อมสังข์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Knowledge management
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the pediatric ward 3, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล -- การบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
8 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in male medical ward 2 at Nakornping hospital, Chiang Mai province / ปาริชาติ นิลประยูร / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงงานห้องคลอด โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management in the labour room, Laplae Hospital, Uttaradit province / อนงค์ จันทร์หอม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
10 ประสิทธิของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of nursing management guidelines implementation among elderly with hypertension, Nampad hospital, Uttaradit province / วลีพร มากคล้าย / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Aging
Hypertension -- in old age
11 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลใน พระสงฆ์สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง คลินิกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among the older monks with hypertension, outpatient monk clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ถนอมจิตร์ ปินตาปิน / 2557 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
สงฆ์ -- การดูแล
Nursing management
Hypertension
12 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among the elderly with hypertension, Phrae hospital / เทวัญ ยอดยิ่ง / 2555 /Full Text
Subject
Nursing management
Hypertension -- in old age
13 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus at Kongkrailas hospital, Sukhothai province / กนกพร ไพศาลสุจารีกุล / 2556 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus, type 2
Nursing management
14 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Pong hospital, Phayao province / อัจฉราภรณ์ จำรัส / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing nursing managment guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Pasang hospital, Lamphun province / น้ำทิพย์ ภคบวร / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
16 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with diabetes type 2, Pua Crown Prince hospital, Nan province / พรพิมล ทนุกิจ / 2556 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
17 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการ ความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among patients with Cardiac Surgery, Thoracic and Cardiovascular Stepdown Unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital จงกล ต้อยมาเมือง / จรรยา หมื่นรังษี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
Pain management
Heart surgery
18 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among critically Ill patients in surgical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สุภาภรณ์ บุณโยทยาน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
19 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน = Factors affecting quality of work life of health personnel in primary care unit, lamphun province / ดาลัด จันทรเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Personal management
Quality of work life
Job satisfaction
คุณภาพชีวิตการทำงาน
Dissertation,academic -- public health
20 ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain Management
Massage
Abdomen -- Surgery


Page : 1 2